Anslagstavla

Ks au 190507

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-05-07
Paragrafer
§§116-137
Datum då anslag sätts upp
2019-05-10
Datum då anslag tas ned
2019-06-03
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser