Anslagstavla

Ksau 191122

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-11-22
Paragrafer
Ulrika Österström
Datum då anslag sätts upp
2019-11-27
Datum då anslag tas ned
2019-12-12
Förvaringsplats för protokoll
Kommunlkansliet
Sekreterare
§§ - 235-242

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser