Barn och unga-gruppen

Våra barn och ungdomars hälsa är den viktigaste framtidsinvesteringen vi kan göra tillsammans. I Vilhelmina kommun ser vi behov av att arbeta för att förbättra den psykiska hälsan bland barn och ungdomar.

Vilhelmina kommun har därför tillsatt en arbetsgrupp för att förbättra förutsättningarna för våra barn och unga. ”Barn & Unga-gruppen” har samlat representanter från hela samhället för att kunna arbeta förebyggande i en mängd olika frågor. 

Dessa aktörer deltar i arbetet: 

  • HLT- gruppen: HLT står för Hälsa, Lärande och Trygghet. Här samverkar skolorna, socialförvaltningen och sjukstugan.

  • ”En kommun fri från våld”: är en arbetsgrupp som verkar mot våld i hela samhället. Arbetet pågår inom skolorna men kommer att omfatta hela kommunen.

  • Skolorna: genomför pedagogiskt utvecklingsarbete för att bättre ta vara på barn/elever med särskilda behov.

  • Förebyggargruppen: en samverkansgrupp mellan flera olika kommunala verksamheter, polisen, Region Västerbotten, Svenska Kyrkan, ideell sektor och föreningsliv som tillsammans, och var för sig, med olika insatser och aktiviteter vill skapa trygghet i samhället och verka brottsförebyggande.

  • Arbetsmarknadsenheten: Arbetar med ungdomar som av olika skäl hoppat av gymnasiet.

Vi behöver alla kommuninvånares engagemang för att stärka barnens och ungdomarnas situation. Reagera när ni ser ungdomar som inte mår bra eller som gör dåliga saker. Hör då av er till skolan, socialkontoret, polisen eller någon i våra grupper som ni känner förtroende för. När alla i ett samhälle går samman kan positiv förändring ske. I grunden handlar detta om att uppmärksamma vad som händer, reagera och göra sitt bästa för att hjälpa till i situationen.

Normer och värden

Skolorna inom Vilhelmina har sedan 2019 aktivt arbetat med normer och värden. Arbetet har utvecklats till att omfatta hela kommunen med arbetsnamnet ”En kommun fri från våld”. Kommunen samarbetar med föreningen MÄN. Alla lärare genomgår en kort utbildning under hösten 2020. Allmänheten har bjudits in på en föreläsning under nov 2020.

Skola

I våra skolor bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete för att regelbundet utvärdera och utveckla verksamheterna. Ett av våra fokusområden under detta läsår är värdegrund. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor – dessa värden skrivs fram i skollagen som grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Arbetet med värdegrund pågår varje dag i våra verksamheter där varje möte och relation ska spegla skolans värdegrund och uppdrag. Beroende på barnen och elevernas ålder så ser detta arbete olika ut i våra förskolor och skolor. För att samordna arbetet finns en skolgemensam grupp med bland annat förstelärare, skolledare och elevhälsopersonal. 

Värdegrundsarbetet är även kopplat till skolornas arbete med att alla elever ska nå så långt som möjligt i sitt lärande. Med stöd av bland annat specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) pågår ett utvecklingsarbete gällande tydliggörande pedagogik och tillgängliga lärmiljöer. Det handlar exempelvis om att anpassa undervisningsmetoder och innehåll, samt att öka elevernas inflytande och delaktighet. 

Skola, Omsorg och Vård HLT

Inom arbetet med Barn och Ungas hälsa har vi skapat ett samarbetsforum som heter HLT, Hälsa, Lärande och Trygghet. HLT är ett forum där skolor, socialtjänst och vården tillsammans kan fokusera och hjälpa barn och unga mellan 0 och 17 år. Målet är att genom samverkan hitta lösningar för att hjälpa barnet/eleven.

Förebyggargrupper

Inom arbetet med Barn och Ungas hälsa har vi förebyggargruppen där stora delar av samhället finns representerade. Förebyggargruppen samordnare verkar brottsförebyggande och har den nationella ANDT strategin (alkohol, narkotika, doping och tobak) som grund.
ABC: Alla Barn i Centrum samt Älskade förbannade tonåring.

OBS, preliminär struktur

Frivilliga organisationer

Attention
Majblomman
Lions
Med flera

Utbildningsnämnden

Skolor
Förskolor
Gymnasieskola

Polismyndigheten

Kommunpolis

Socialnämnden

IFO
45:an

Kommunstyrelsen

Tobakshandläggning
Fritidsgården

Föreningar

Idrott
Motor
Övriga

Kyrkor

Svenska Kyrkan
Pingstkyrkan
Med flera

Studieförbund

ABF
Medborgarskolan
Studieförbundet
Studiefrämjandet

Region Västerbotten

Ungdomsmottagning
Psykiatrin
BUP

Företag i Vilhelmina kommun

Kommunalt aktivitets ansvar (KAA)

KAA innebär ett aktivitetsansvar för ungdomar, 16-20 år, som inte påbörjat, fullföljt eller avslutat gymnasiet med godkänd examen.

Kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar som omfattas av KAA och erbjuda stöd för att finna vägar till studier, praktik eller annan aktivitet. Syftet med KAA är i första hand att motivera ungdomar att påbörja eller att återuppta studier, i andra hand andra aktiva insatser.

 

Vi är med i HLT-gruppen

Porträttbild på Eva Flodin          Anna Enebjörk          Birgitta
Eva Flodin,                              Anna Enebjörk,                   Birgitta Ahlenius, 
Projektledare                            Ungdomsmottagningen      Distriktssköterska

 

Petra Eliasson       Sandra Wikström          Laila Blideskog
Petra Eliasson Thalén,          Sandra Wikström,                Laila Blideskog,
Skolkurator                               Specialpedagog Förskolan    Kurator 

 

Göran Kallin          Olivia Nybrand             Sofi Thalén
Göran Kallin,                     Olivia Nybrand,                       Sofi Thalén,
Fältsekreterare/                     Kurator                                       Socialsekreterare
ANDT-BF samordnare                                                                                    

Vi är med i Barn och Unga-gruppen

          Anna Enebjörk          Göran Kallin
Eva Flodin                                 Anna Enebjörk                Göran Kallin          

Samt:

  • Chatarina Vesterlund
  • Erik M Karlsson (Polis)
  • Anna Söderberg (Polis)
Uppdaterad den 16 augusti 2021

Kontakta kommunen

Telefon:
0940 - 140 00 (växel)

Telefontider:
08.00-16.00

Besökstider:
08.00-16.00

Klämdagar samt dag före helgdag 08.00 - 12.00

Julöppettider, se annonsering.

Besöksadress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina