Barn och unga-gruppen

Våra barn och ungdomars hälsa är den viktigaste framtidsinvesteringen vi kan göra tillsammans. Vilhelmina kommun har därför tillsatt en arbetsgrupp för att förbättra förutsättningarna för våra barn och unga.

”Barn & Unga-gruppen” har samlat representanter från hela samhället för att kunna arbeta förebyggande i en mängd olika frågor. Arbetet utgår från en modell för tidiga samordnade insatser (TSI) och sker i samverkan med Skolverket och Socialstyrelsen.

Dessa aktörer deltar i arbetet: 

  • HLT-gruppen: HLT står för Hälsa, Lärande och Trygghet. Här samverkar skolorna, socialförvaltningen och region Västerbotten.
  • Våldsprevention: Kommunen samverkar med Länsstyrelsen, region Västerbotten, polisen och organisationen MÄN för att öka trygghet och förhindra våld i hela samhället. Skolorna inom Vilhelmina har sedan 2019 arbetat aktivt med normer och värden. I arbetet ingår även olika insatser som exempelvis porrfri barndom.
  • Skolorna: Genomför pedagogiskt utvecklingsarbete för att på bästa sätt stödja barn/elever med särskilda behov.
  • Förebyggargruppen: En samverkansgrupp mellan flera olika kommunala verksamheter, polisen, Region Västerbotten, Svenska Kyrkan, ideell sektor och föreningsliv som tillsammans, och var för sig, med olika insatser och aktiviteter vill skapa trygghet i samhället och verka brottsförebyggande. Gruppen har den nationella ANDTS-strategin (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) som grund.
  • Arbetsmarknadsenheten: Arbetar med ungdomar som av olika skäl hoppat av gymnasiet.

Vi behöver alla kommuninvånares engagemang för att stärka barnens och ungdomarnas situation. Reagera när ni ser ungdomar som inte mår bra eller som gör dåliga saker. Hör då av er till skolan, socialkontoret, polisen eller någon i våra grupper som ni känner förtroende för. När alla i ett samhälle går samman kan positiv förändring ske. I grunden handlar detta om att uppmärksamma vad som händer, reagera och göra sitt bästa för att förbättra situationen.

Skola

I våra skolor bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete för att regelbundet utvärdera och utveckla verksamheterna. Ett av våra fokusområden har varit och kommer fortsatt att vara värdegrundsarbete.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor – dessa värden skrivs fram i skollagen som grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Arbetet med värdegrund pågår varje dag i våra verksamheter där varje möte och relation ska spegla skolans värdegrund och uppdrag. Beroende på barnen och elevernas ålder så ser detta arbete olika ut i våra förskolor och skolor. För att samordna arbetet finns en skolgemensam grupp med bland annat förstelärare, skolledare och elevhälsopersonal.

Värdegrundsarbetet är även kopplat till skolornas arbete med att alla elever ska nå så långt som möjligt i sitt lärande. Med stöd av bland annat Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) pågår ett utvecklingsarbete gällande tydliggörande pedagogik och tillgängliga lärmiljöer. Det handlar exempelvis om att anpassa undervisningsmetoder och innehåll, samt att öka elevernas inflytande och delaktighet.

Vi vet även att närvaro i skolan är väldigt viktigt för barn och elevers lärande och hälsa. Skolfrånvaro ser vi som en allvarlig indikator på att något inte stämmer och vi arbetar nu med att förbättra stödet till elever och familjer där det finns problematisk skolfrånvaro.

HLT- en samverkan för tidiga samordnade insatser.

Inom HLT möts personal från skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst för att arbeta tillsammans med att ge stöd till barn och unga. Samarbetet behövs för att skapa en helhet och för att barn och unga ska få insatser i tid på ett samordnat sätt.

Ta del av information om denna samverkan i filmen "Livet är inte så lätt". Filmen är skapad av Skolverket och Socialstyrelsen. Klicka här eller på bilden för att se filmen

 

Kommunalt aktivitets ansvar (KAA)

KAA innebär ett aktivitetsansvar för ungdomar, 16-20 år, som inte påbörjat, fullföljt eller avslutat gymnasiet med godkänd examen.

Kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar som omfattas av KAA och erbjuda stöd för att finna vägar till studier, praktik eller annan aktivitet. Syftet med KAA är i första hand att motivera ungdomar att påbörja eller att återuppta studier, i andra hand andra aktiva insatser.

Vi är med i HLT-gruppen

Tillsammans är vi starka och tillsammans skapar vi nya möjligheter. Ta gärna kontakt med någon i vår arbetsgrupp om du har tankar och förslag på hur vi ytterligare kan stödja våra barn och ungdomar.

Anna Enebjörk

Anna Enebjörk

Ungdomsmottagningen

Birgitta

Birgitta Ahlenius

Distriktssköterska

Petra Eliasson

Petra Eliasson Thalén

Skolkurator

Sandra Wikström

Sandra Wikström

Specialpedagog Förskolan

Laila Blideskog

Laila Blideskog

Kurator 

Andrea Rudberg

Andrea Rudberg

Psykolog

 

Sofi Thalén

Socialsekreterare

   

                                                                                    

Vi är med i Barn och Unga-gruppen

Information kommer inom kort. 

Uppdaterad den 13 december 2022