Sopsortering/källsortering

Om du vet vad som ska slängas vart, är källsortering eller sopsortering en enkel sak att göra för både samhälle och miljö. Använd menyn till vänster för att läsa mer om hur du ska sopsortera och vart du ska slänga dina sopor.

Dina sopor är en resurs för samhället. Mycket av det som slängs kan användas till nya saker, som till exempel som bränsle till produktion av fjärrvärme. Det viktigt att allt avfall slängs på rätt plats för att inte skada naturen och människors hälsa.

Vi har samlat information om sortering i en broschyr som du hittar här.

Read our recycling brochure in english here.

Vilhelmina kommun ansvarar för insamling och omhändertagande av hushållssopor, grovsopor, miljöfarliga sopor samt slam och latrin. Andra slags sopor, som förpackningar, gammal elektronik och vissa miljöfarliga hushållssopor lämnar du på återvinningsstationen och återvinningscentralen.

Avgifter och taxa

Privatpersoner

Renhållningstaxan beslutas av kommunfullmäktige och ska finansiera omhändertagande, transporter och behandling av ditt avfall. Kommunen beslutar om vilken renhållningstaxa som ska gälla.

Renhållningstaxan är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift.

Grundavgiften

Grundavgiften är en fast avgift som alla fastighetsägare betalar. I grundavgiften ingår kostnader för bland annat drift av återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, transport och behandling av grovavfall, information, fakturahantering och kundservice.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften är för de hushållsavfall som läggs i ditt sopkärl. Vilhelmina kommun har vikttaxa, vilket betyder att du betalar efter mängden vikt på dina sopor. Genom att sopsortera rätt och kompostera kan du påverka hur mycket eller lite du betalar.

Äger du fritidshus kan du välja om du vill lägga dina sopor i betalsäck eller i ett kärl.

Här hittar du Vilhelmina kommuns taxor för 2022

Regler och föreskrifter

Kommunen ansvarar också för en kommunal renhållningsordning. Den består av en avfallsplan, som talar om vilka åtgärder som ska vidtas i kommunen för att avfallets mängd och farlighet ska minska och av lokala föreskrifter om avfallshantering, som kompletterar den nationella lagstiftningen med lokala bestämmelser om avfall och återvinning.

Här hittar du våra föreskrifter för avfall och renhållning:

Avfallsföreskrifter 2019

Avfallsplan 2019-2022

Avfallskarta

Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta samhällsbyggnadsenheten

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned@vilhelmina.se

Beredskapssamordnare
Nadja Marthin
0940–140 89
nadja.marthin@vilhelmina.se

Folkhälsosamordnare
Sabina Björk
0940-140 76
sabina.bjork@vilhelmina.se

Gator och vägar
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson@vilhelmina.se

Projektansvarig, VA
Thomas Orrkvist
0940-140 69
thomas.s.orrqvist@vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se