Avgifter och taxa

Din avgift för sophämtning är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift. Här förklaras vad det innebär.

Kommunen är skyldig att ta hand om allt hushållsavfall enligt Miljöbalken kap 15 § 8.

Avgifterna du betalar ska täcka alla kostnader som kommunen har för renhållningsverksamhet.

Rörlig avgift
Det är avgiften för det som läggs i sopkärlet och vägs in.
Den avgiften kan du påverka genom bra sortering och kompostering. Det finns olika storlekar på kärlet. Fritidshusägare kan välja kärl eller betalsäck för sitt hushållsavfall.

Grundavgiften
Grundavgiften är en fast avgift som alla fastighetsägare betalar. I grundavgiften ingår kostnader för bland annat drift av återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, transport och behandling av grovavfall, information, fakturahantering och kundservice.

Renhållningstaxa 2020

Här hittar du samtliga taxor inom Vilhelmina kommun.

Uppdaterad den 9 januari 2020

Kontakta tekniska enheten

Renhållning
Gun-Inger Fryklund
guninger.fryklund@vilhelmina.se
0940-140 80

Kommunalt vatten och avlopp
Sören Hagenvald
soren.hagenvald@vilhelmina.se
0940-140 69

Gator och vägar
Magnus Johansson
magnus.johansson@vilhelmina.se
0940-140 67

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
camilla.thellbro@vilhelmina.se
0940-141 85

Teknisk chef
Jan-Ola Borg, teknisk chef
0940-140 66
jan-ola.borg@vilhelmina.se

Blanketter