Sopsortering/källsortering

Om du vet vad som ska slängas vart, är källsortering eller sopsortering en enkel sak att göra för både samhälle och miljö. Använd menyn till vänster för att läsa mer om hur du ska sopsortera och vart du ska slänga dina sopor.

Dina sopor är en resurs för samhället. Mycket av det som slängs kan användas till nya saker, som till exempel som bränsle till produktion av fjärrvärme. Det viktigt att allt avfall slängs på rätt plats för att inte skada naturen och människors hälsa.

Vi har samlat information om sortering i en broschyr som du hittar här.

Read our recycling brochure in english here.

Vilhelmina kommun ansvarar för insamling och omhändertagande av hushållssopor, grovsopor, miljöfarliga sopor samt slam och latrin. Andra slags sopor, som förpackningar, gammal elektronik och vissa miljöfarliga hushållssopor lämnar du på återvinningsstationen och återvinningscentralen.

Avgifter och taxa

Privatpersoner

Renhållningstaxan beslutas av kommunfullmäktige och ska finansiera omhändertagande, transporter och behandling av ditt avfall. Kommunen beslutar om vilken renhållningstaxa som ska gälla.

Renhållningstaxan är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift.

Grundavgiften
Grundavgiften är en fast avgift som alla fastighetsägare betalar. I grundavgiften ingår kostnader för bland annat drift av återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, transport och behandling av grovavfall, information, fakturahantering och kundservice.

Rörlig avgift
Den rörliga avgiften är för de hushållsavfall som läggs i ditt sopkärl. Vilhelmina kommun har vikttaxa, vilket betyder att du betalar efter mängden vikt på dina sopor. Genom att sopsortera rätt och kompostera kan du påverka hur mycket eller lite du betalar.

Äger du fritidshus kan du välja om du vill lägga dina sopor i betalsäck eller i ett kärl.

Här hittar du Vilhelmina kommuns renhållningstaxa för 2020

 

Regler och föreskrifter

Kommunen ansvarar också för en kommunal renhållningsordning. Den består av en avfallsplan, som talar om vilka åtgärder som ska vidtas i kommunen för att avfallets mängd och farlighet ska minska och av lokala föreskrifter om avfallshantering, som kompletterar den nationella lagstiftningen med lokala bestämmelser om avfall och återvinning.

Här hittar du våra föreskrifter för avfall och renhållning:

Avfallsföreskrifter 2019

Avfallsplan 2019-2022

Avfallskarta

Uppdaterad den 24 juni 2020

Kontakta tekniska enheten

Teknisk chef
Sören Hagenvald
soren.hagenvald@vilhelmina.se
0940-140 66

Renhållning
Gun-Inger Fryklund
guninger.fryklund@vilhelmina.se
0940-140 80

Kommunalt vatten och avlopp
Mats Danielsson
mats.danielsson@vilhelmina.se
0940-140 69

Gator och vägar
Magnus Johansson
magnus.johansson@vilhelmina.se
0940-140 67

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
camilla.thellbro@vilhelmina.se
0940-141 85

Mättekniker
Tommy Carlsson
tommy.carlsson@vilhelmina.se
0940-140 86

Kommuningenjör
Jan-Ola Borg, 
0940-141 20
jan-ola.borg@vilhelmina.se