Farligt avfall

Farligt avfall är, precis som namnet säger, så farligt att det måste tas om hand och behandlas separat för att undvika skaderisker i vår miljö.

Farligt avfall får därför inte hamna i kärlen med matavfall eller brännbart avfall, utan det ska sorteras ut. Hushåll kan lämna sitt farliga avfall till Vilhelmina- Saxnäs- eller Dikanäs Återvinningscentral. 
OBS! Du som bor i lägenhet skall placera ditt farliga avfall enligt fastighetsägarens anvisningar.


Det här är farligt avfall som kan finnas hemma:

  • Oljerester
  • Lösningsmedel (thinner, lacknafta, m.m.)
  • Färgrester
  • Starka rengöringsmedel
  • Limrester
  • Bekämpningsmedel
  • Syror och alkali
  • Kvicksilvertermometrar
  • Fotokemikalier
  • Övriga rester av kemikalier 

Spara innehållsetiketten på dina burkar och flaskor med farligt avfall. Är den borta, markera upp med en tuschpenna vad behållaren innehåller. Det underlättar renhållningsarbetarnas arbete.

Uppdaterad den 24 juni 2020

Kontakta tekniska enheten

Teknisk chef
Sören Hagenvald
soren.hagenvald@vilhelmina.se
0940-140 66

Renhållning
Gun-Inger Fryklund
guninger.fryklund@vilhelmina.se
0940-140 80

Kommunalt vatten och avlopp
Mats Danielsson
mats.danielsson@vilhelmina.se
0940-140 69

Gator och vägar
Magnus Johansson
magnus.johansson@vilhelmina.se
0940-140 67

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
camilla.thellbro@vilhelmina.se
0940-141 85

Mättekniker
Tommy Carlsson
tommy.carlsson@vilhelmina.se
0940-140 86

Kommuningenjör
Jan-Ola Borg, 
0940-141 20
jan-ola.borg@vilhelmina.se