Regler och föreskrifter

Vilhelmina kommun ansvarar för insamling och omhändertagande av sådant hushållsavfall som inte omfattas av producentansvar. Det gäller restavfall, grovavfall och farligt avfall samt slam och latrin.

Här hittar ni våra föreskrifter för avfall och renhållning:

Avfallsföreskrifter 2019

Avfallsplan 2019-2022

Avfallskarta

Kommunen är också ansvarig för att upprätthålla en kommunal renhållningsordning, som består dels av en avfallsplan, som talar om vilka åtgärder som ska vidtas i kommunen för att avfallets mängd och farlighet ska minska, dels av lokala föreskrifter om avfallshantering, som kompletterar den nationella lagstiftningen med lokala bestämmelser om avfall och återvinning. Vidare beslutar kommunen om vilken renhållningstaxa som ska gälla i kommunen.

Hushållens brännbara restavfall (brännbart hushållsavfall som inte är farligt och inte omfattas av producentansvar) samlas in kärl som varje hushåll själv köpt in.

Grovavfall och hushållets farliga avfall tas emot på återvinningscentraler, ÅVC, som finns på tre olika ställen i kommunen.
Saxnäs, Dikanäs och Vilhelmina tätort

Nästan hälften av hushållsavfallet går bra att kompostera. På så sätt får man värdefull kompostjord till trädgården, samtidigt som transporterna och förbränningen av avfall minskar. Därigenom minskar kostnaderna för kommunen, vilket kommer dig som komposterar till godo i form av reducerad renhållningsavgift. Ungefär 10% av hushållen i Vilhelmina hemkomposterar redan idag.

Producenternas ansvar
För förpackningar, returpapper, el-avfall, däck och bilar gäller producentansvar. Producenterna är ansvariga för att dessa material samlas in och återvinns.

Returpapper, exempelvis tidningar, och förpackningar av papper, glas, metall och plast samlas in på återvinningsstationer, ÅVS. Det finns återvinningsstationer på tio platser i Vilhelmina kommun. Ansvaret för stationerna ligger hos Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. Det är FTI som bestämmer hur många återvinningsstationer som ska finnas och var de ska ligga. För städning och snöröjning av stationerna anlitar FTI kommunen.

Uppdaterad den 18 oktober 2019

Kontakta tekniska enheten

Teknisk chef
Sören Hagenvald
soren.hagenvald@vilhelmina.se
0940-141 20

Renhållning
Gun-Inger Fryklund
guninger.fryklund@vilhelmina.se
0940-140 80

Kommunalt vatten och avlopp
Mats Danielsson
mats.danielsson@vilhelmina.se
0940-140 69

Gator och vägar
Magnus Johansson
magnus.johansson@vilhelmina.se
0940-140 67

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
camilla.thellbro@vilhelmina.se
0940-141 85

Mättekniker
Tommy Carlsson
tommy.carlsson@vilhelmina.se
0940-140 86

Kommuningenjör
Jan-Ola Borg, 
0940-140 66
jan-ola.borg@vilhelmina.se

Blanketter