Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Kommunen har hittills i begränsad omfattning arbetat med konsumtionsfrågor riktat till invånarna.

Utvecklingsenheten, med verksamheter riktade mot näringsliv, turism, fritid och kultur, jobbar med kompetenshöjande insatser inom hållbarhet både internt och tillsammans med externa partners. I Region 10-samverkan har medarbetare på näringslivskontoren utbildats inom hållbarhet. Besöksnäringen genomgår, i samarbete med Region Västerbotten, en utbildning inom hållbar regional utveckling och har gjort en genomgripande analys av aktiviteter inom och utveckling av hållbarhetsarbete. Målsättningen är att Vilhelmina Kommun ska diplomeras enligt Regionens program Västerbotten Experience och även ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete. Näringslivskontoret jobbar också riktat till företagen inom kommunen och deras arbete med hållbarhetsfrågor utifrån en arbetsmodell framtagen av ALMI.

Vilhelmina kommun vill uppmuntra företagen att upprätta Livscykelanalys (LCA) och Miljövarudeklaration (EPD) för sina viktigaste produkter. Det är ett sätt för företagen att utveckla produkterna med ett tydligt hållbarhetsfokus och därmed öka sin konkurrenskraft och samtidigt medverka till att riksdagsbeslut om ett fossilfritt samhälle 2045 uppnås.

Kommunen har stor potential till indirekt miljöpåverkan via skolor och förskolor. Hållbar utveckling ingår i läroplanerna för förskola, grundskola, fritids och gymnasiet - bland annat ska barn och elever få förståelse för kretslopp och hur livsstil och människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Hanteringen av hushållsavfall är en viktig och lagstadgad uppgift för kommunerna gentemot kommuninvånarna. Kommunen måste ha en avfallsplan och även kommunala avfallsföreskrifter. Avfallsplanen innebär att kommunen ska minska avfallets mängd och farlighet, öka insamlingen av matavfall och materialåtervinning, stimulera återbruk och lösningar för cirkulär ekonomi. Planen ska även presentera mål och åtgärder för minskad nedskräpning. Kommunen har viktbaserad avfallstaxa och matavfallsinsamling startar 2024 för hela kommunen. Arbete pågår för att säkerställa återvinning och säker hantering av farligt avfall i alla kommunens verksamheter.

Kommunen arbetar för återbruk och återvinning av IT-utrustning av begagnade möbler. Kommunens egna intranät möjliggör återbruk av till exempel möbler och prylar mellan kommunens verksamheter.

Handtaget (verksamhet inom arbetsmarknadsenheten med syfte att personer ska komma i egen försörjning) har under flera år arbetat med återbruk. Privatpersoner skänker saker som repareras och blir brukbara för någon annan. Handtaget har en bod på återvinningscentralen i tätorten där allmänheten kan lämna trasiga men återbruksbara saker till Handtagets verksamhet.

Kommunen har anslutit sig till konceptet Fritidsbanken, vilket bygger på utlåning av begagnad sport- och fritidsutrustning. Man kan som privatperson skänka sådant man inte använder och låna sådant man behöver. Även Fritidsbanken har en bod på återvinningscentralen.

Cornelia (en verksamhet i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Vilhelmina kommun med syfte att skapa meningsfull sysselsättning till människor som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden) har ett snickeri där de bl a reparerar trasiga föremål.

Gällande upphandlingar så kan exempel lyftas där kostverksamheten i Vilhelmina kommun upphandlar livsmedel tillsammans med närliggande kommuner. I upphandling ställs miljökrav b la msc-märkt fisk och att kunna gynna närodlat och närproducerat i möjligaste mån. Ungefär 12 % av kommunens livsmedelsinköp är ekologiska varor. Den inomkommunala kollektivtrafiken, inklusive färdtjänst, upphandlas genom Länstrafiken med höga krav på effektivt nyttjande av fordon, på miljöklassningar, bränsle med minimal negativ klimatpåverkan, miljöcertifierade utövare etc.

Situationen för målet

Detta är det mål där Sverige har störst utmaningar. Svenska konsumenter är relativt miljömedvetna, men konsumtionen ökar, vilket har negativ inverkan på människors hälsa, samt påverkar miljö och klimat genom råvaruutvinning, utsläpp från produktion, transporter, spridning av kemikalier och ökade mängder avfall. Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser är höga, speciellt kopplat till livsmedel, transport och boende. En stor andel av de varor och produkter som konsumeras i Sverige produceras i andra länder som har lägre hållbarhetskrav. Importerade varor leder även till utsläpp av farliga ämnen i Sverige, ämnen som varken är tillåtna i Sverige eller EU.

Kommunen har infört viktbaserad taxa vilket minskat den totala mängden avfall vid sophämtning ute hos kund men den totala mängden insamlat avfall har ökat. Vilhelmina har hög andel fritidsboende och turister, vilket generellt sett genererar mer avfall från hushållssopor, byggen och renoveringar, men även mer nedskräpning särskilt i fjälldalarna. Det finns behov av utökade avfallsservice i fjälldalarna vilket planeras inför exploateringen av ex. Kittelfjäll. Strategiskt arbete med nedskräpning har lyfts in i den nya avfallsplanen.

 

Läs Mål 13 - Bekämpa klimatförändringar

Uppdaterad den 31 mars 2022

Kontakta kommunen

Telefon:
0940 - 140 00 (växel)

Telefontider:
08.00-16.00

Besökstider:
08.00-16.00

Klämdagar samt dag före helgdag 08.00 - 12.00

Julöppettider, se annonsering.

Besöksadress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina