Mål 14 - Hav och marina resurser

Kommunens arbete kring vatten och avlopp, tillsyn enligt miljöbalken och vattenvårdsarbete går att läsa om under mål 6 Rent vatten och sanitet för alla.  

Vid upphandling och inköp av livsmedel till offentliga måltider ställer kommunen krav på miljömärkt fisk. Fisken ska vara MSC-märkt vilket är den enda certifiering och miljömärkning för vildfångad sjömat som uppfyller krav på bästa praxis ställda av både FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO)och ISEAL. 

Mikroplaster påverkar marint liv och kan bland annat orsaka försämrad fortplantning och överlevnad. Kommunen har en fotbollsplan med konstgräs där gummigranulat används. Där arbetar man aktivt med att sopa upp och samla in det som hamnat utanför för att minska läckage av mikroplast. Övriga ytor som exempelvis skol-, lek-, och spontanytor är granulatsfria och har i stället sand- eller gräsytor. 

 

Situationen för målet 

Ett långsiktigt bevarande och nyttjande av haven är en nationell utmaning för Sverige. Det är viktigt att fortsatt utveckla åtgärder och förvaltningsverktyg, för att hantera kända påverkansfaktorer som föroreningar, utfiskning och utvinning av naturresurser. Vilhelmina kommun saknar kust mot havet men våra vattendrag mynnar i slutändan ut i Bottenhavet och vi nyttjar marina resurser. Utmaningar i havsmiljön där kommunen kan bidra är kopplade till övergödning, marint skräp och mikroplaster, föroreningar, överfiske och destruktiva fiskemetoder.  

I våra hav flyter det runt mer än 150 miljoner ton plast. Varje år ökar mängden plast med mellan 5 och 13 miljoner ton. Källor till utsläpp av mikroplaster i Sverige är, industriell produktion och hantering av primärplast, slitage av däck från vägar, konstgräsplaner, textiltvätt, båtbottenfärg och nedskräpning.  

Bestånden av fisk har minskat dramatiskt i Västerhavet och Östersjön under de senaste 100 åren, och utfiske anses i de flesta fall vara den största orsaken. De fiskarter som är särskilt drabbade av överfiske är de som har långsam tillväxt och låg produktivitet, ofta rovfiskar. Men ett hårt fiske ger effekter i hela ekosystemet, inte bara på just de arter som fiskas. Ser man till Bottenhavets vattendistrikt som Vilhelmina kommuns vattendrag mynnar ut i finns rapporter som tydligt visar hur uttaget av strömming i Bottenhavet har ökat mycket kraftigt de senaste 20 åren. 

 

Läs Mål 15 - Ekologisk och biologisk mångfald

Uppdaterad den 31 mars 2022

Kontakta kommunen

Telefon:
0940 - 140 00 (växel)

Telefontider:
08.00-16.00

Besökstider:
08.00-16.00

Klämdagar samt dag före helgdag 08.00 - 12.00

Julöppettider, se annonsering.

Besöksadress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina