Mål 15 - Ekologisk och biologisk mångfald

Naturresurserna och landskapet är Vilhelmina kommuns viktigaste tillgångar. Översiktsplanen är Vilhelmina kommuns viktigaste strategiska instrument för att bestämma hur mark- och vattenresurser ska bevaras, nyttjas och utvecklas på lång sikt och den är en utgångspunkt för hela kommunens hållbarhetsarbete då de samhällsstrukturer som byggs idag kommer att få stor betydelse för framtiden. Vilhelminas gröna översiktsplan är ett steg mot att se helheten i landskapet, kartlägga landskapets värden, binda samman områden till fungerande livsmiljöer samt prioritera klokt och planera effektivt för en positiv samhällsutveckling.

Översiktsplanens sammantagna ekologiska (vid sidan av sociala och ekonomiska) konsekvenser bedöms och beskrivs utifrån de nationella miljökvalitetsmål som kommunen identifierat som särskilt viktiga att fokusera på; Storslagen fjällmiljö, Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag, samt God bebyggd miljö, men även gällande miljökvalitetsnormer för vatten och de strategiska områdena i den regionala klimat- och energistrategin för Västerbottens län.

Störst positiv inverkan på natur, miljö och klimat utifrån översiktsplanens prioriteringar och vägledningar får kommunen sannolikt genom sitt utpekande av kärnområden för bebyggelseutveckling. Lokalt i dessa områden kan olika problem uppstå till följd av förtätning, men de positiva effekter som planeringen eftersträvar i relation till det 15:e hållbarhetsmålet är kort sammanfattat:

  • mindre behov av personbilstransporter som ger utsläpp från fossila drivmedel.
  • förbättrade möjligheter att skapa fler gemensamma, robusta lösningar för vatten och avlopp.
  • förutsättningar för effektivare insamling av avfall, ökad återvinning och minskade transportbehov.
  • bättre hushållning med mark med mindre avverkning av skog, grävnings- och schaktningsarbeten etc.
  • bevarande och skapande av grönytor med hänsyn till närrekreation och för bevarandet och utvecklingen av flora och fauna inne i byar/samhällen.
  • möjligheter att tillvarata och skydda kommunens storskaliga natur- och kulturvärden i relation till exploatering.

Översiktsplanen slår även fast att kommunen vill verka för miljöförbättrande åtgärder (restaurering, omledning etc.) i reglerade vattendrag för att skapa möjligheter till miljöneutral effektivisering av befintlig vattenkraftsutbyggnad.

Rationellt brukbar jordbruksmark ska värnas utifrån dess värde för försörjningstrygghet relaterat till klimatförändringar med globalt sett förändrad produktion och tillgång på livsmedel. Öppna marker (odlade marker, betesmarker, öppna myrmarker, hällmarker och öppen fjällmiljö) är också exempel på viktig grön infrastruktur med särskilda ekologiska och kulturella värden av betydelse för biologisk diversitet, variation och mångfunktionalitet i landskapet som kommunen vill värna. En aktiv kulturmiljövård bidrar till ökad biologisk mångfald genom att hålla landskapet öppet.

Den kanalisering av skotertrafik som översiktsplanen styr mot, gynnar miljön samt växt- och djurlivet i stort när störningar minskar i landskapet som helhet.

Begränsad gruvdrift minskar risk för stor negativ påverkan genom fysiska ingrepp i miljön, utsläpp till vatten samt koldioxidutsläpp.

Svensk omställning till förnybar elproduktion gynnas av prioriterat vindbruk på Stöttingfjället.

Kommunen äger ca 11 600 ha naturmark, varav nästan 6 700 ha är produktiv skogsmark. Som ett led i att tydliggöra och stärka ett hållbart brukande pågår FSC-certifiering av den kommunägda skogen. Kommunen tar också fram en ny skog- och markpolicy med syfte att fastställa och presentera målsättningar och riktlinjer för hållbart brukande och gynnande av biologisk mångfald i såväl produktionsskog som tätortsnära skog och rekreationsskog.

Ett stort antal och geografiskt omfattande naturområden inom Vilhelmina kommun är skyddade enligt lag (närmare en femtedel av kommunens yta), men det finns även natur- och kulturmiljövärden som inte har lagstadgat skydd. I planering och exploatering är kunskap om skyddens innebörd och de prioriterade värdena nödvändig.

Inom kommunens gränser finns främmande växt- och djurarter som kommunen arbetar aktivt med för att utrota och förhindra spridning av.

Skolorna i Vilhelmina använder skolnära natur i undervisningen och stärker på olika sätt  elevernas kunskaper om allemansrätten och hållbara synsätt. Vid Dikanäs och Saxnäs fjällskolor används ofta utomhuspedagogik och man bedriver också undervisning ute i skog och mark på naturens villkor när tillfälle ges. Barnen utvecklar genom detta en närhet till, och en kunskap om, naturen och dess flora och fauna. Skolorna samverkar också med den samiska befolkningen och är regelbundet med i det samiska arbetet och den samiska kulturen som är nära knuten till och bygger på de förutsättningar naturen ger.

Situationen för målet

Vilhelmina kommun har en rik natur med varierande och unika landskap som på många olika sätt är viktiga för invånarna och det lokala näringslivet och som attraherar besökare. Bebyggelsen och besökstrycket ökar i de västra fjällområdena. Det är en stor utmaning för kommunen att balansera globala mål och nationella bevarande- och nyttjandeintressen med lokala behov och utvecklingsmöjligheter.

 

Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Uppdaterad den 31 mars 2022

Kontakta kommunen

Telefon:
0940 - 140 00 (växel)

Telefontider:
08.00-16.00

Besökstider:
08.00-16.00

Klämdagar samt dag före helgdag 08.00 - 12.00

Julöppettider, se annonsering.

Besöksadress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina