Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Kommunens verksamhet styrs av flera lagar som syftar till god offentlig förvaltning. Kommunallagen innehåller grundläggande regler för vad en kommun får göra, hur den ska organiseras och allmänhetens insyn. Förvaltningslagen omfattar bland annat serviceskyldigheten mot medborgare. Dataskyddsförordningen innehåller bestämmelser som skyddar människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om meddelarfriheten och allmänna handlingars offentlighet. Kommunen har flera interna rutiner som säkerställer att reglerna följs.

Kommunen arbetar med ledning av strategi för demokratiutveckling för att möjliggöra delaktighet och inflytande. Barnkonventionen implementeras i verksamheterna. Inom flera verksamheter finns ett aktivt och framgångsrikt samarbete med civilsamhällets organisationer och föreningar, bland annat för att främja fritidsaktiviteter och integration. Barn och Ungas hälsa, våldspreventiva förebyggande insatser är två av många aktiviteter vi genomför för att öka tryggheten for barnen i samhället.

"Vi verkar för ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande genom att ha en öppen och återkommande dialog med civilsamhället."

Kommunens verksamhet är till stor del skattefinansierad. Det ställer stora krav på transparens och objektivitet, vilket styrs av policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter, policy för insyn i kommunala bolag och policy för att förebygga och upptäcka korruption. Kommunen upprätthåller offentlighetsprincipen som ger invånarna rätt att ta del av kommunens beslut och allmänna handlingar. Kommunens revisorer är förtroendevalda som granskar om verksamheten når de politiska målen inom givna ekonomiska ramar.

Kommunen arbetar systematiskt med kvalitet i enlighet med kommunens kvalitetsstrategi samt med miljö i enlighet med miljö- och klimatstrategin. Systematiskt kvalitetsarbete följer även av skollagen och Socialstyrelsens föreskrifter.

Samråd i samhällsplaneringen är en demokratisk process som regleras av plan- och bygglagen. Synpunkter, felanmälningar eller misstankar om oegentligheter i kommunens verksamheter, kan lämnas via kommunens webb eller kontaktcenter. Medarbetare kan rapportera oegentligheter via en intern visselblåsarfunktion.

Vilhelmina kommun är e samisk förvaltningskommun, Vilhelmina kommun tycker det är viktigt att samråda med samebyar och sameföreningar i  kommunen gällande frågor som berör samernas verksamhet, inte bara språk utan också föreningarnas verkshet och samebyarnas näringsverksamhet.

I det lokala brottsförebyggande rådet ingår representanter från alla kommunens förvaltningar, samt polis och räddningstjänst. Arbetet styrs av gemensam handlingsplan. Kommunen och polisen har en formell samverkansöverenskommelse med mål att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen.

Kommunen har lagstadgade skyldigheter som styrs av krisledningsplan för den kommunala organisationen och kriskommunikationsplan och driver ett kontinuerligt arbete med säkerhet och risk- och sårbarhetsanalys. Kommunen har riktlinjer för arbetet med säkerhet och en organisation för Tjänsteman i beredskap (TiB).

Situationen för målet

Sverige är ett fredligt land med väl fungerande institutioner, stark tilltro till rättssystemet, låg korruption och hög mellanmänsklig tillit. Kommunerna har en viktig roll i den svenska demokratin och styrs av politiker som väljs direkt av kommuninvånarna genom demokratiska val. Det utmaningar som definierats nationellt rör bekämpning av korruption, problem med våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet, barn som utsätts för övergrepp, samt att den upplevda otryggheten ökar.

Vilhelmina har relativt få anmälda våldsbrott och en genomsnittlig andel invånare som upplever otrygghet.

 

Läs Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Uppdaterad den 31 mars 2022

Kontakta kommunen

Telefon:
0940 - 140 00 (växel)

Telefontider:
08.00-16.00

Besökstider:
08.00-16.00

Klämdagar samt dag före helgdag 08.00 - 12.00

Julöppettider, se annonsering.

Besöksadress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina