Mål 4 - God utbildning för alla

Kommunen ansvarar enligt skollagen för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild vuxenutbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare (SFI). Kommunen driver ett systematiskt kvalitetsarbete för att alla barn och elever ska trivas och nå goda resultat.

Utbildningsförvaltningen arbetar med att ta fram en 10 års vision och i det arbetet så ingår förstelärarnas uppdrag som en väsentlig del för att öka måluppfyllelsen. Det är identifierat fyra utvecklingsområden för den framtida visionen där de närmsta årens försteläraruppdrag kommer att finnas.

I vår kommun vill vi att alla som arbetar i skolan deltar i ett aktivt värdegrundsarbete med alla människors lika värde som grund. Detta arbete är ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete. Skolan har ett tydligt uppdrag att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund samt pojkars och flickors lika rätt till utbildning och möjlighet att välja yrke. Skollagen ställer krav på att alla elever ska nå så långt som möjligt, vilket förutsätter ett normkritiskt förhållningssätt där vi kan få syn på, och förändra begränsande strukturer och normer, i stället för att försöka få enskilda individer att passa in i mallen.

Detta ska verkställas utifrån våra utbildningsgemensamma strategier som betonar vikten av att utöva ett tydligt pedagogiskt ledarskap, att utveckla en lärande organisation där man är beredd att leda pedagogiska diskussioner och dela med sig i ett kollegialt lärande.

De kommunala verksamheterna följs upp genom det systematiska kvalitetsarbetet och utvärderas genom bland annat sammanställning av betyg, enkäter till elever och vårdnadshavare och Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskningar.

Vilhelmina deltar tillsammans med nio andra kommuner i samarbetsområdet Region 10. Där samverkar kommunerna på flera nivåer och utbildningsområdet arbetar för en likvärdig utbildning med god kvalitet.

Lärande för hållbar utveckling är en del av läroplanerna. Flera skolor arbetar med ämnesintegrerad undervisning, för att ge eleverna en bättre bild av verkligheten som en helhet och inte uppdelad i skolämnens innehåll.

Vilhelminas gymnasium ingår i Södra Lapplands Gymnasieförbund, SLG, tillsammans med Storumans gymnasieskolor. Skolorna arbetar med idrottsinriktningar alpint och armbrytning samt har internationalisering som inriktning i sina program. Gymnasieskolan jobbar efter devisen ”Håll i, Håll ut, Håll om” där man ser till att varje elev får de bästa förutsättningarna till att lyckas.

Vilhelminas rektorer, och även biträdande rektorer, ges möjlighet till utbildning inom rektorsprogrammet. Kommunen ger fortbildning och kompetensutveckling fortlöpande till sina chefer så att de ges förutsättningar att lyckas i sitt arbete. Vilhelmina samarbetar med flera lärosäten och tar emot lärarstudenter (VFU, verksamhetsförlagd utbildning) i förskola, grundskola och på gymnasiet för att locka fler till läraryrket och kommunen.

Elevråd, som ger eleverna möjlighet till inflytande över sin undervisning och skolmiljö, finns på samtliga skolor. Skolorna arbetar hela tiden med att stärka förtroendet mellan elever och personal, för att skapa en trygg och god lärandemiljö. Samverkan mellan skola och vårdnadshavare är en självklarhet och sker såväl genom löpande kontakt med mentorer som via föräldramöten. 

Situationen för målet

Vilhelmina har en socioekonomisk situation med låg andel eftergymnasial utbildning bland invånarna och ökande ohälsa bland elever. Det gör att behovet av det kompensatoriska uppdraget i skolan ökar.

Därför behöver vi arbeta med organisationen, strukturer och kulturer för att säkerställa en likvärdig utbildning av god kvalitet för alla elever i hela kommunen.

 

Läs Mål 5 - God utbildning för alla

Uppdaterad den 31 mars 2022

Kontakta kommunen

Telefon:
0940 - 140 00 (växel)

Telefontider:
08.00-16.00

Besökstider:
08.00-16.00

Klämdagar samt dag före helgdag 08.00 - 12.00

Julöppettider, se annonsering.

Besöksadress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina