Mål 5 - Jämställdhet

I Vilhelmina kommuns Personalpolicy går att läsa att alla människors lika värde är en utgångspunkt i alla våra verksamheter, detta gäller såväl våra medarbetare som de vi är till för samt övriga vi möter i vårt arbete.  I Vilhelmina kommun har vi nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier.

De sju diskrimineringsgrunderna är:

 • Kön                                                       
 • Könsöverskridande identitet
 • Etnisk tillhörighet                                 
 • Ålder
 • Funktionsnedsättning                           
 • Sexuell läggning
 • Religion eller annan trosuppfattning

Som arbetsgivare är det viktigt för oss att se till den mångfald som finns i en arbetsgrupp, alla har olika bakgrund, erfarenheter och kompetens att bidra med och det är viktigt att arbeta för att se detta som en resurs samt att ta tillvara på detta.

Alla medarbetare behandlas likvärdigt i fråga om anställningsförhållanden, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

I Personalpolicyn anges att man

Som medarbetare i Vilhelmina kommun

 • respekterar du alla människors lika värde och bemöter alla på ett respektfullt sätt.

Som chef i Vilhelmina kommun arbetar du dessutom för att

 • aktivt arbeta med jämställdhet och mångfald i din/dina arbetsgrupper.
 • vid rekrytering ska du se till att det är hens kompetens som avgör och att ingen diskriminering sker.
 • ta tillvara alla dina medarbetares erfarenheter och kompetens.

I Vilhelmina kommun finns en rutin för hur vi hanterar diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier, där anges vart man som utsatt kan vända sig. Som ett led i kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ska chef se till att följa upp hur medarbetarna upplever sin arbetssituation samt hur stämningen är i gruppen/grupperna du ansvarar för. Detta görs vid samtal, möten samt vid medarbetarundersökning. Det är vidare viktigt att chef säkerställer att inte förhållanden i arbetsmiljön inte ska ge upphov till diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling eller repressalier.

 

Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla

Uppdaterad den 31 mars 2022

Kontakta kommunen

Telefon:
0940 - 140 00 (växel)

Telefontider:
08.00-16.00

Besökstider:
08.00-16.00

Klämdagar samt dag före helgdag 08.00 - 12.00

Julöppettider, se annonsering.

Besöksadress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina