Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Kommunen ansvarar i enlighet med vattentjänstlagen för att vattenförsörjning och avlopp ordnas med hänsyn till både miljö och människors hälsa och i kommunen finns ett flertal kommunala dricksvatten- samt avloppsreningsanläggningar, i varierande storlek.

Stora delar av Vilhelmina dock är inte anslutna till det kommunala VA-nätet, vilket innebär att många hushåll har enskilt vatten och avlopp. Tillsyn av enskilda avlopp ska genomföras enlighet med miljö-byggnadsnämndens tillsynsplan. Ett av tillsynens syften är att skydda grund- och ytvatten. Tillsyn utförs också på de kommunala avloppsreningsverken samt miljöfarliga verksamheter av olika slag. Kommunen utför provtagning i en del av kommunens sjöar och vattendrag samt på det kommunala dricksvattnet.

Kommunens Gröna översiktsplan med sikte på 2030 har den övergripande visionen ”Vilhelmina kommun – en hållbar, attraktiv och livskraftig helhet”. I hållbarhets begreppet inryms att bruka och bevara viktiga naturresurser, vilket inkluderar grundvatten, sjöar och vattendrag. Vid upprättande av detaljplaner säkerställs VA-försörjning och god vattenkvalitet i planprocessen.

Ett förändrat klimat medför ökad risk för såväl mer intensiva regnfall och översvämningar, som vattenbrist och torka, vilket kan påverka tillgången till dricksvatten av god kvalitet i framtiden.

Situationen för målet

I Sverige är tillgången till dricksvatten och sanitet god. Sjösänkningar och rätning av vattendrag har dock förändrat landskapet under de senaste seklen.

Kommunen har tillgång till grundvatten av god kvalitet. I södra delarna av kommunens finns regionalt viktiga grundvattentillgångar i framför allt Laxbäckenåsen, Ångermanälvsåsen, Vojmåsen och Latikbergsåsen. I dagsläget är det endast Vojmåsen som används för kommunal dricksvattenförsörjning genom kommunens största vattentäkt som försörjer Vilhelmina tätort.

Andra utpekade regionalt viktiga grundvattenresurser finns i Klimpfjäll, Saxnäs och Kittelfjäll.  De klassade grundvattenförekomsterna har god kemisk status och god kvantitativ status. Ett flertal byar försörjs med vatten genom anläggningar som tar grundvatten från borrade eller grävda brunnar. Vattentäkterna håller delvis ojämn kvalité.

Fler av kommunens vattentäkter har behov av nya omarbetade vattenskyddsföreskrifter. Arbete pågår för närvarande med föreskrifter för ett par vattenskyddsområden, bland annat i Saxnäs. Kommunen saknar idag reservvattentäkter. 

I kommunen finns totalt cirka 2615 sjöar och tjärnar, från 1 hektar och uppåt. Den sammanhängande längden av rinnande vatten uppgår till cirka 500 mil. Vilhelminas ytvattenförekomster har generellt inte problem med övergödning och påverkan från avlopp. Många av våra vattenförekomster är i stället påverkade av fysiska förändringar på grund av vattenreglering och flottning. I kommunen finns också några vattenförekomster som skulle vara kraftigt försurade om de inte ingick i det så kallade kalkningsprogrammet.

 

Mål 7 - Hållbar energi för alla

Uppdaterad den 31 mars 2022

Kontakta kommunen

Telefon:
0940 - 140 00 (växel)

Telefontider:
08.00-16.00

Besökstider:
08.00-16.00

Klämdagar samt dag före helgdag 08.00 - 12.00

Julöppettider, se annonsering.

Besöksadress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina