Mål 7- Hållbar energi för alla

Översiktsplanen styr mot förnyelsebar och effektiviserad energiproduktion, driftsäker energidistribution och effektiv energianvändning. Kommunens energi- och klimatstrategi presenterar mål för energiförsörjning och minskad klimatpåverkan från energianvändning och transporter. Energieffektivitet och minskad miljöpåverkan från energianvändning är frågor som ingår i bygglovsprövning och miljötillsyn.

Kommunen har i dagsläget ingen egen produktion av förnybar el, men som geografiskt område är kommunen självförsörjande på energi med undantag från drivmedel. Inom kommunen finns tre stora vattenkraftverk längs Ångermanälven; Stalon (524 GWh), Bullerforsen (34,2 GWh) samt Volgsjöfors (78,5 GWh), och ett mindre kraftverk i Gubbseleforsen på 0,8 GWh. Det finns endast ett fåtal, mindre vindkraftverk inom kommunen. Enligt Vindkraftsplanen kan dock de fysiska förutsättningarna för utbyggnad av vindkraft anses vara goda på flera ställen och den kommuntäckande översiktsplanen fastslår kommunen sin ståndpunkt att riksintresse för vindkraft ska gå före riksintresse för naturvård på Stöttingfjället.

Kommunen genomkorsas av ett flertal större och mindre kraftledningar. Kraftbolagen arbetar löpande med att vädersäkra ledningarna, bl.a. genom att montera isolerade luftledningar.

Vilhelmina kommun driver i egenskap av fastighetsägare ett systematiskt arbete för att energieffektivisera och minska energianvändningen i kommunägda lokaler. Kommunen avsätter årliga investeringsmedel direkt riktade till energieffektiviseringsåtgärder, såsom övervakad behovsanpassad ventilation, energisnål belysning och energieffektiva värmeanläggningar såsom bergvärme i stället för elpanna. Kommunen har bytt ut gamla kvicksilverarmaturer till LED-armaturer i belysning längs gator och gång- och cykelvägar.

Kommunen erbjuder, med stöd från Energimyndigheten, opartisk och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning (via Storumans kommun) till privatpersoner, bostadsrättsföreningar, organisationer och företag. Kommunen följer Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler genom att lämna råd och ställa krav kopplat till energi och klimat i bygglovsärenden.

Omställning av transportsektorn till förnybara bränslen är en stor utmaning för Vilhelmina. Läs mer under mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.

Situationen för målet

Energianvändningen inom Vilhelmina kommuns gränser är relativt sett låg och energiproduktionen (fossilfri) relativt hög. I dagsläget kan dock verksamheter med större krav på energiförsörjningen (t.ex. serverhallar och liknande) inte etableras i Vilhelmina på grund av otillräcklig och osäker ledningskapacitet. Elförsörjningen är lokalt sårbar för tillfälliga avbrott och avbrottstiderna varierar över tid.

I Vilhelmina tätort är de flesta bostäderna anslutna till fjärrvärmenätet där värmen produceras med trädbränsle. Ved- och pelletseldning är fortfarande mycket vanligt bland villaägare runt om i kommunen, medan olja och elpannor allt mer ersätts av luft- eller jordvärme. Direktverkande el är dock också fortfarande ganska vanligt för uppvärmning av byggnader. Utvinning av el och värme genom solceller respektive solfångaranläggningar förekommer, men är långt ifrån vanligt.

Tillgången till förnybara drivmedel är ännu mycket begränsad inom kommunen.

 

Läs Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Uppdaterad den 31 mars 2022

Kontakta kommunen

Telefon:
0940 - 140 00 (växel)

Telefontider:
08.00-16.00

Besökstider:
08.00-16.00

Klämdagar samt dag före helgdag 08.00 - 12.00

Julöppettider, se annonsering.

Besöksadress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina