Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Som arbetsgivare driver kommunen ett systematiskt arbetsmiljöarbete som styrs av personal policy för arbetsmiljö, likabehandling mm. Alla anställda ska ha regelbundna medarbetarsamtal. I Vilhelmina kommun finns en rutin för hur vi hanterar diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier, där anges vart man som utsatt kan vända sig.  Det finns även en intern visselblåsarfunktion och syftet med den funktionen är att säkerställa att korruption, oegentligheter och allvarliga missförhållanden kommer till kommunens kännedom även om den normala kommunikationsvägen via chef, personalavdelning, facklig företrädare etc. av någon anledning inte är möjlig. En visselblåsarfunktion förebygger risker som kan skada verksamheten och skapar transparens gentemot medborgare och anställda.


Situationen för målet

Vid upphandlingar och där det är relevant ställer kommunen krav på arbetsrättsliga villkor gentemot leverantörerna.

Kommunens system och arbetssätt vid fakturahantering är tillsammans med ett visselblåsarsystem andra verktyg för att motverka och upptäcka korruption.

 

Läs Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Uppdaterad den 31 mars 2022

Kontakta kommunen

Telefon:
0940 - 140 00 (växel)

Telefontider:
08.00-16.00

Besökstider:
08.00-16.00

Klämdagar samt dag före helgdag 08.00 - 12.00

Julöppettider, se annonsering.

Besöksadress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina