Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ansvaret för transportinfrastruktur och kollektivtrafik ligger i stor utsträckning på nationell och regional nivå, på Trafikverket, Region Västerbotten och på Länstrafiken. Kommunen sköter planeringen tillsammans med Länstrafiken, och finansierar den inomkommunala kollektivtrafiken, samarbetar med grannkommunerna och verkar för att kommunens utvecklingsbehov kring vägar, järnväg och kollektivtrafik ska tillgodoses.
Kommunen ansvarar för anläggning, drift och underhåll av det kommunala gatunätet.

Geografi och klimat

Vilhelminas geografiska placering i Södra Lappland innebär ett antal utmaningar kopplade till både det nuvarande klimatet och klimatförändringarna. Långa vintrar med mycket snö ger omfattande behov av snöröjning. Under tjällossningsperioder kräver vägnätet upprustning och reparationer. Klimatförändringar med fler nollgenomgångar ger mer nederbörd, både i form av snö och regn vid oregelbundna tider under året. Tjälskador uppstår i högre grad när temperaturen svänger mer än den gjort historiskt. Detta i kombination med begränsade underhållsmedel såväl hos Trafikverket som hos kommunen har medfört att flera vägsträckor i kommunen är i dåligt skick – under perioder och på vissa sträckor i nästan oframkomligt skick och upprustningstakten är långsam.

Kollektivtrafik och skolskjutsar

Trots att avstånden inom kommunen är stora och befolkningen gles består kollektivtrafiken i Vilhelmina av ett relativt väl utbyggt busslinjenät som knyter ihopkommunen, generellt med någon avgång på morgonen och ett par avgångar på eftermiddagen. Detta är möjligt genom att skolskjutsar i kommunen utförs med allmän kollektivtrafik som är tillgänglig för alla invånare och även kan leverera försändelser genom Bussgods. I den inomkommunala kollektivtrafiken finns två fjällinjer som binder ihop Kultsjödalen och Vojmådalen med tätorten. Det finns avropsstyrd kollektivtrafik från och till byar med bofast befolkning, s.k. ringbilar, för att möjliggöra kollektivt resande under skollov och helger. All kollektivtrafik inom kommunen är tillgänglighetsanpassad eller har tillgänglighetsgaranti för personer med funktionsnedsättningar. Den inomkommunala kollektivtrafiken har fungerande anslutningar till stomlinjenätet och till tågtrafik från t ex Östersund, Lycksele och Umeå, men restiderna är ibland långa på grund av väntetider och omvägar, vilket t ex försvårar eller omöjliggör veckopendling från fjälldalarna. Det saknas också rimliga förbindelser mot t ex Skellefteå och Örnsköldsvik. Samverkan mellan olika intresse- och aktörsgrupper för att förbättra anslutningar pågår löpande.

Gå och cykla

På grund av de långa avstånden inom kommunen är det inte självklart att människor främst går eller cyklar. I Vilhelmina tätort strävar kommunen efter att bygga eller genom trafikplanering och föreskrifter förbättra förutsättningar för både barn och vuxna att gå och cykla trafiksäkert till skola, fritidsaktiviteter och till centrum. Kommunen samverkar också med Region Västerbotten och Trafikverket i planeringsprocesser för att utreda och säkra trafiksituationen för oskyddade trafikanter i andra delar av kommunen.

Flygplats

Det smidigaste sättet för långväga resenärer att resa kollektivt till Västerbottens inland är via flyg. South Lapland Airport, flygplatsen i Vilhelmina kommun, drivs genom ett kommunalt bolag och är ett viktigt nav. Möjligheten att arbetspendla eller att resa i jobbet via Arlanda är mycket värdefull för befolkningen i både Vilhelmina kommun och grannkommunerna och turistresandet ökar för varje år.

Kommunens vilja är att South Lapland Airport ska utvecklas till en flygplats med internationell standard. Detta innebär behov av en ny landningsbana som är tillräcklig lång, vilket förutsätter maximal extern finansiering. I arbetet med utveckling av flygplatsen är samverkan med bl.a. omkringliggande kommuner önskvärd.

Bredband i Vilhelmina

Vilhelminas mål är att nå de lokala och nationella bredbandsmålen. Vilhelmina kommun är nästan klar med bredbandsprojekten som går under arbetsnamnen "Bredband till fler" och "Fibernät i byarna, etapp1".
Vilhelmina kommun har deltagit i ett antal bredbandsprojekt som delvis finansierats genom Jordbruksverket och Tillväxtverket. Fram till idag
har 32 byar utanför tätorten förlagt bredbandsnät.
Vilhelmina söker just nu nya stödmedel genom Post- och Telestyrelsen för att dra fram nät i byar som idag inte har tillgång till bra bredband.

Ett väl utbyggt bredband har varit en viktig tillgång under pandemin 2020-21, och gjort det möjligt för många att arbeta på distans. Möjligheten att ersätta långa bilresor med webbmöten har ökat effektiviteten i arbetet, ökat säkerheten för den enskilda personen och är ett effektivt sätt att minska utsläppen av växthusgaser.

Innovationer inom infrastruktur

Vilhelmina kommun deltar genom Inlandets Teknikpark i ett utvecklingsprojekt för fossilfria transporter i Västerbotten genom vätgas. Vätgasen är en energikälla som är särskilt lämpad för transporter i glesbygd eftersom vätgasen ger möjlighet till transporter med lång räckvidd och inte är temperaturberoende. Vilhelmina kommuns vägnät innebär långa avstånd och det är glest mellan laddstationer för rena elfordon. För att ställa om till fossilfria transporter inom t.ex. livsmedelsförsörjning, snöröjning, avfallshantering och hemtjänst, är vätgasen ett fördelaktigt alternativ.

Vätgasen som energisystem är dessutom ett intressant alternativ för Vilhelmina kommun eftersom det periodvis kan finnas överskott på fossilfri el från vattenkraft och vindkraft som kan användas för framställning av vätgas.

Inlandsbanan planerar att rusta upp järnvägens kapacitet och tonnage och ersätta dieseldrivna lok med vätgas. Det skulle ge en möjlighet för en fossilfri godskorridor i Norrland mellan Kristinehamn i söder till Gällivare i norr, sammanlagt 130 mil.

Situationen för målet

Den främsta utmaningen rör omställningen till en fossilfri infrastruktur och mobilitet. Vilhelmina kommun har en hög andel bilresor och bristfällig kollektivtrafik med begränsade möjligheter att ta sig till arbete, skolor och livsmedelsbutik utan bil. Glesa förbindelser med kollektivtrafik, avsaknad av cykelvägar och en gles bebyggelse utanför tätorten.

30% procent av Vilhelminas invånare bor i kollektivtrafiknära lägen, varav 53% inom själva tätorten och knappt 8% utanför och 66% har tillgång till bredband.

Bredband och arbete på distans är idag den enklaste och billigaste vägen att snabbt minska kommunens fossila fotavtryck.

Inkluderande och hållbar industri och innovation

Vilhelmina kommun har gjort långsiktiga satsningar på att ge inlandets företag möjlighet att utvecklas inom hållbarhet, kvalitet, miljö och jämställdhet. Genom att finansiera projektet Inlandets Teknikpark tillsammans med Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Tillväxtverket och region Västerbotten har kommunen gjort framsteg för att få en mer hållbar industri och främja innovation

Inlandets Teknikpark

Vilhelmina kommun verkar genom Inlandets Teknikpark för en hållbar industrialisering. Byggstenarna är ISO-certifiering 9001 och 14001, Livscykelanalys och Lean produktion. Miljöledningssystemet ISO 14001 ger företagen en tydlig struktur i miljöarbetet och ett arbetssätt med ständig förbättring.

Utbildning i samverkan med Lärcentrum

I samverkan med Lärcentrum i Vilhelmina erbjuds företagen olika utbildningar för att bidra till hållbara utveckling, t.ex. med Livscykelanalys, ISO-certifiering och Lean och hållbar produktion. Det finns flera företag i Vilhelmina som tillverkar produkter som kommer att vara viktiga för samhällets omställning, och där man har behov av utbildning och kompetens inom dessa områden. Genom utbildningar och arbete med Lean och hållbar produktion utvecklas företagen i en hållbar riktning genom att slöseri med resurser minskar och leveransprecisionen ökar, vilket leder till fler växande företag och ökad sysselsättning.

Livscykelanalys och EPD

Vilhelmina kommun vill uppmuntra företagen att upprätta Livscykelanalys (LCA) och Miljövarudeklaration (EPD) för sina viktigaste produkter. Det är ett sätt för företagen att utveckla produkterna med ett tydligt hållbarhetsfokus och därmed öka sin konkurrenskraft och samtidigt medverka till att riksdagsbeslut om ett fossilfritt samhälle 2045 uppnås.

Jämställdhet inom industrin

I Vilhelmina har näringslivet och gymnasieskolans Handels- och administrationsprogram utvecklat ett samarbete som breddat utbildningens innehåll och har som mål att verka för ökad jämställdhet och ge fler kvinnor möjlighet till anställning inom industriföretagen.

Innovationer

Industriell innovationskraft i Vilhelmina

Suncore i Vilhelmina utvecklar och tillverkar värmeväxlare för att ta vara på restvärme i spillvatten. Evertherm SEW är deras unika systemkoncept som tar vara på upp till 95 % av spillvattnets energi och gör det möjligt att återföra den energin till fastigheten.

Inpipe i Vilhelmina har utvecklat en styrenfri liner för renovering av avloppssystem. Företaget jobbar konstant med att minska klimatavtrycket, och utvecklar och producerar så hållbara produkter som möjligt.

Solident tillverkar och utvecklar tandläkarstolar och jobbar kontinuerligt med ständig förbättring. Produktutvecklingen handlar om ergonomiskt nytänkande, som t.ex. hög lyfthöjd som tillåter en stående arbetsställning, mobilställ som gör utrustningen anpassningsbar för rullstolsburna och möjlighet att klara det rutinmässiga underhållet med enkla handgrepp.

Situationen för målet

Med ett bättre nationellt och politiskt fokus och tillskott av resurser finns det mycket som skulle kunna göras, men det krävs en kraftsamling och ett mycket högre tempo än det vi ser idag.Det krävs ytterligare kommunikation mellan näringsliv och samhället om vad som krävs för att uppnå målen i Agenda 2030. Detta är ett problem på nationell nivå; informationen om naturens och människornas utsatthet har inte gått fram i tillräcklig omfattning.

 

Läs Mål 10 - Minskad ojämlikhet

Uppdaterad den 31 mars 2022

Kontakta kommunen

Telefon:
0940 - 140 00 (växel)

Telefontider:
08.00-16.00

Besökstider:
08.00-16.00

Klämdagar samt dag före helgdag 08.00 - 12.00

Julöppettider, se annonsering.

Besöksadress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina