Personalenheten

På personalenheten arbetar vi löpande med arbetsmiljö, rekrytering och att bidra till att Vilhelmina kommun ska vara en arbetsplats att vara stolt över att tillhöra.

Enheten ansvarar för strategiska arbetsgivarfrågor, till exempel personalförsörjning, arbetsmiljö, chefsutveckling, lönebildning- och lönesystem, pensioner, företagshälsovård. Även kommunikatören är organiserad under personalenheten, som arbetar med kommunikation och marknadsföring. I vårt arbete strävar vi efter att visa att kommunen har en Vi-känsla, där alla våra medarbetare känner sig delaktiga med möjlighet att påverka till en bra arbetsmiljö.

Ansvarig för enheten är personalchef Maria Westin

Uppdaterad den 22 oktober 2018

Kontakta personalenheten

Personalchef
Maria Westin
maria.westin@vilhelmina.se
0940-140 40