Socialförvaltningen

Socialtjänsten har som uppgift att medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen.

Socialtjänsten ska genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. Genom stöd och avlösning ska vi även underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder. Vi svarar för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Den politiska organisationen presenteras under Politik, möten och protokoll.

Jan Lindgren är chef för socialförvaltningen.

Uppdaterad den 20 maj 2021