Kommunala Pensionärs- och Handikapprådet, KPHR

För dig som är pensionär eller funktionshindrad finns KPHR, kommunala pensionärs- och handikappsrådet, som en brygga mellan kommunen och föreningar samt organisationer.

Kommunala Pensionärs och Handikaprådet, KPHR, är ett samverkansorgan mellan pensionärsorganisationerna, handikapporganisationerna och kommunen.
Det innebär att kommunala nämnden och förvaltningar ska sända ärenden som är av betydelse ur ett pensionärs- eller funktionshinderperspektiv, för yttrande eller remiss till rådet.

I pensionärs-och handikapprådet tar man upp frågor kring samhällsplanering och befintliga resurser inom service. Det kan omfatta bostäder, färdtjänst, arbetssysselsättning, hjälpmedel, fritid och utbildning.

Vi som sitter i rådet samlar in synpunkter och erfarenheter från människor med funktionshinder och har som mål att följa upp den allmänna utvecklingen inom handikapppolitiken. Vi samlar även in önskemål och fungerar som en brygga till berörda  politiker och tjänstemän.

Rådet fungerar som en internkommunal remissinstans i frågor som berör handikapp och funktionshinder. Vi behandlar inte enskilda personärenden, utan arbetar för att pensionärs-och handikapperspektivet kommer med i nämndernas och förvaltningens verksamhetsplanering.
Rådet ska ses som en informationsgivare inom sitt område till alla kommunens verksamheter men också till enskilda personer med funktionshinder bosatta i kommunen.


Ledamöter 2015-2018

Annika Andersson, ordförande
Viveka Abramsson, ordförande Utbildningsnämnden
Annica Wibrell, ordförande Socialnämnden
Berndt Karlsson, PRO
Nancy Nilsson, SKPF
Kerstin Skoglund, SPF
Gunilla Söderquist, Handikapprörelsen
Ann-Mari Andersson, Handikapprörelsen
Ewa Wilhelmsson, Handikapprörelsen
Sekreterare: Margaretha Löfgren

Uppdaterad den 29 november 2022