Tillgänglighetsredogörelse

Vilhelmina kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur vilhelmina.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vilhelmina.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på flera sätt.

Du kan antingen:

 • Ringa vår växel 0940 - 140 00
 • Skicka e-post till info@vilhelmina.se. Svarstiden är normalt inom tre arbetsdagar. 
 • Skicka brev till Vilhelmina Kommun, Torget 6, 91281 Vilhelmina.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på något av ovanstående sätt eller använd formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du väljer att vara anonym har vi ingen möjlighet att kontakta dig i ärendet.


Om ärendet gäller en specifik sida kan du klistra in en länk här.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

WCAG 1.2.2 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)

 • Inte all video som är textad.

WCAG 1.2.3 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar

 • Ingen video är syntolkad och inget annat alternativ ges.

WCAG 1.2.5 Syntolka videoinspelningar

 • Videos på webbplatsen är inte syntolkade.

WCAG 4.1.2 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel

 • Umbraco forms fungerar inte felfritt med Windows 10 narrator.

Hur vi testat webbplatsen

Granskningen av www.vilhelmina.se utfördes av företaget Teknikhuset mellan perioden 2020-08-20 till och med 2020-09-02. Tillgänglighetsgranskningen visade att webbplatsen vilhelmina.se led av en hel del brister i webbtillgänglighet. I juni 2021 tillgänglighetsanpassades vilhelmina.se och många av de brister som uppmärksammades i tillgänglighetsgranskningen är nu åtgärdade men några kvarstår av anledningar som vi tar upp nedan.  

Granskningen som utfördes av Teknikhuset baserades på de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor publicerade av webbriktlinjer.se. Webbplatsen testades baserat på den checklista framtagen av webbriktlinjer vilken i sig är baserad på WCAG 2.1 AA och pekas ut som basnivå för tillgänglighet i digital offentlig service.

Bristande förenligt med lagkraven

Vi är medvetna om att webbplatsen inte uppfyller de krav som är förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. I vissa fall beror bristerna på koder i webbpubliceringssystemet och är därför inga redaktörsfel, exempelvis då felmeddelanden i formulären inte presenteras i Windows 10 narrator. Då detta beror på en tredje part kan kommunen som användare enbart påpeka bristerna och vänta och se om problemet åtgärdas i webbpubliceringssystemet.

Oskäligt betungande anpassning

Vi kommer att hävda oskäligt betungande anpassning för de delar av webbplatsen som ej gått att åtgärda efter 23 september 2020. Vilhelmina kommun åberopar även undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Vi har inte resurserna för att tillhandahålla text- och syntolkning vid direktsända möten. Ej heller kan vi texta och syntolka kommunfullmäktiges webbutsändningar som ligger på hemsidan då många är över 10 timmar långa.
 • Vi har en stor mängd dokument på hemsidan vars innehåll inte har kunnat tillgänglighetsanpassats då resurserna inte räcker till. 
 • I de fall där handlingar och dokument har skapats av annan organisation eller myndighet är det inte möjligt för oss att omformatera dem.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Viss digital offentlig service är undantagen från lagens krav. Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • Vi delar i vissa fall Youtube-videor på vår hemsida som är skapade av en annan part. För att få videon textad är det bäst att vända sig till videons innehavare.
 • Kartor som inte är avsedda för navigering.
 • Förinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts före den 23 september 2020.
 • Äldre dokument som offentliggjorts innan den 23 september 2018 undantas från kraven.

Redogörelsen uppdaterades senast den 13 september 2021.

 

Uppdaterad den 22 november 2022