Arbetsmarknadsenheten

Vilhelmina kommun står inför ett generationsskifte där behovet av arbetskraft är stort, både inom kommunen och näringslivet. Detta ställer höga krav på kommunen att ta till vara på den arbetskraft som finns med det ger också goda möjligheter att finna arbete i Vilhelmina.

Enheten arbetar för att erbjuda individuellt anpassade arbetsmarknadsinsatser, både tidsbegränsade och mer långsiktiga, för att i förlängningen leda till egen försörjning i form av arbete eller utbildning. Inom kommunen kan vi på Arbetsmarknadsenheten hjälpa unga och vuxna arbetssökande med arbetsmarknadsinsatser som exempelvis praktik, arbetsträning och anställning. Genom dessa ökar vi möjligheterna till framtida kompetensförsörjning för Vilhelmina kommun såväl som för andra arbetsgivare i kommunen.

Arbetsmarknadsenheten erbjuder arbetsmarknadsinsatser inom kommunens ordinarie verksamheter samt enhetens egna verksamheter Cornelia, Fotoarkivet och Handtaget.

Insatser vi jobbar med

Praktik

Praktik finns till för att deltagaren ska komma närmare den reguljära arbetsmarknaden. Målet med en praktik kan därför vara olika efter deltagarens behov. Arbetsuppgifterna ska vara utvecklande och meningsfulla och bestämmas i samråd med den arbetsplats där praktiken utförs. Både praktikens omfattning och tidsperiod kan variera.

Arbetsträning

Arbetsträning innebär att deltagaren under en tid får vara på en arbetsplats och delta i verksamheten. Deltagaren ska få möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter utan krav på produktivitet. Arbetsträningen behöver inte enbart inriktas på träning av specifika arbetsuppgifter utan kan även handla om arbetssituationen som sådan. Den ska utformas utifrån deltagarens förutsättningar och tillgodose behovet av träning och orientering i arbetslivets villkor. Genom att arbetsträna på en arbetsplats kan deltagaren få erfarenhet och referenser och komma närmare arbetsmarknaden.

DUA

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) stödjer kommuner och Arbetsförmedlingen i arbetet att utveckla samverkan kring ungas och nyanländas etablering. Vilhelmina kommun har en överenskommelse i samverkan med Dorotea, Sorsele, Åsele och Storuman samt Arbetsförmedlingen. Vill du läsa mer om DUA kan du klicka på länken för att komma till deras hemsida.

SIKT

Samverkan för Integration, Kompetensförsörjning och Tillväxt (SIKT) är ett projekt genom Europeiska SocialFonden (ESF) för fem glesbygdskommuner i samverkan genom den skrivna DUA överenskommelsen. Projektet ägs av Region Västerbotten. Huvudmål för projektet är att skapa en stärkt samverkan mellan kommunerna, AF-kontoren, lokala arbetsgivare och civilsamhället och genom detta få fler personer i sysselsättning (jobb eller utbildning) på kortare tid. Projektet utgår ifrån den satsning på Jobbspår som görs inom ramen för DUA.

Region Västerbotten

ESF 


KAA

Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen enligt skollagen har ett aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år. Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det är som omfattas av ansvaret och erbjudas stöd till att finna vägar till studier, praktik eller arbete. Det är frivilligt att ta del av stöd från aktivitetsansvaret. I Vilhelmina kommun följs ungdomarna upp av DUA-samordnaren hos Arbetsmarknadsenheten.

Vilka ungdomar gäller aktivitetsansvaret för?
Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar som

  • har fullgjort skolplikten, det vill säga gått klart sina nio år i grundskolan.
  • inte går på eller gått färdigt en utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
  • inte har fått examensbevis utan endast studiebevis.
  • går på något av introduktionsprogrammen, som inte räknas som nationella program.

Lediga jobb (Vilhelmina kommun)
Arbetsförmedlingen

Uppdaterad den 8 december 2021

Kontakta Arbetsmarknadsenheten

E-post:
ame@vilhelmina.se

Besöksadress:
Tallåsvägen 34

Arbetsmarknadschef
Lars Gavelin
lars.gavelin@vilhelmina.se
0940-142 57

Jobba hos oss