Eldningsförbud råder från 25 juli 2019 kl 08.00

På grund av hög brandrisk är det eldningsförbud i Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommun just nu. Det innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark från och med 25 juli, klockan 08.00. Förbudet gäller tills vidare.

Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser och använda friluftskök. Förbudet gäller tills vidare. Du är skyldig att hålla dig uppdaterad om vad som gäller.

There is a fire ban in Dorotea, Vilhelmina and Åsele at the moment. It is forbidden to light fires and grill in the forest and on open land in from July 25, 08.00 AM.

You may cook and grill in designated grilling areas, or use a camping stove. The ban applies until further notice. You are obligated to keep up-to-date regarding rules that apply.

När gäller eldningsförbudet?

Eldningsförbudet gäller från och med 25 juli, klockan 08.00. Eldningsförbudet gäller tills annat meddelas. Ändring eller upphävande av förbudet kommer att publiceras på den här sidan.

Var får jag elda och grilla – trots eldningsförbudet?

Eldningsförbudet gäller i Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommun. Det kan också gälla eldningsförbud i andra kommuner.

Eldningsförbudet gäller endast utomhus i skog och mark. Med mark menas mark som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit.

Förbudet gäller inte inom så kallad sammanhållen bebyggelse. Det innebär att eldningsförbudet inte gäller i områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Du får alltså elda och grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar.

Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Du får också elda på en fast grillplats, även om den ligger i eller nära skogen. Med en fast grillplats menas till exempel en eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller permanent stensättning) och en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.

Vad får jag elda?

Förbudet gäller endast eldning, grillning, matlagning, bränning med fasta bränslen som till exempel ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar. Det innebär att eldning eller matlagning med spritbrännare eller gasolbrännare är tillåten. Pyroteknik och heta arbeten där man inte använder fasta bränslen är också tillåten.

Kan jag få undantag från eldningsförbudet?

Räddningstjänsterna i de tre kommunerna kan i särskilda fall medge undantag från förbudet, till exempel

  • för aktör som genomför hygges- eller naturvårdsbränning som föranmälts till räddningstjänsten
  • för aktör som bedriver lägerverksamhet, campingplats, tävlingsarrangemang eller verksamhetsutövare för friluftsaktiviteter som har iordningsställda grillplatser/eldstäder och där dessa har organiserat brandskyddet runt aktiviteten.

För att ansöka om undantag från eldningsförbudet, kontakta kommunens räddningstjänst eller räddningschef i beredskap (0940-146 05). Var beredd att skicka in en bild på den grillplats du har tänkt använda.

Vad händer om jag bryter mot eldningsförbudet?
Om du bryter mot förbudet riskerar du att dömas till böter.

Vad ska jag göra om jag upptäcker en brand i skog och mark?
Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Information till verksamheter som inte omfattas av eldningsförbud, men kan innebära en brandrisk
Eldningsförbudet gäller bara eldning utomhus och gäller inte arbeten eller andra verksamheter trots att de kan innebära en brandrisk. Räddningstjänsten påminner därför om att

  • gnistskydd i skorstenar på badtunnor, utegrillar och liknande är effektivt för att hindra brandspridning
  • gnistor från vinkelslip, röjsåg eller liknande kan lätt starta en brand.
  • banddrivna skogsmaskiner är en vanlig orsak till skogsbrand. Iakttag försiktighet och ha ordentlig egen släckberedskap
  • skjutning på skjutbanor innebär en högre brandrisk. Om möjligt, vänta med skjutövningarna till dess att brandrisken blivit lägre
  • glödande cigarettfimpar som slängs på marken eller i naturen kan glöda länge efter att den kastats och starta en brand långt senare
  • en brand som startar genom oaktsamhet eller slarv kan innebära straffansvar med böter oavsett om eldningsförbud råder eller ej.
Uppdaterad den 24 juli 2019