Så här fungerar färdtjänst

Färdtjänsten är till för personer som av olika skäl inte klarar av att förflytta sig på egen hand eller att åka med kollektiva färdmedel eller allmänna kommunikationer.

Syftet med färdtjänst är att alla ska ha möjlighet att färdas kollkektivt, även om man har en funktionsnedsättning. Det innebär att resa med färdtjänst kan ta lika lång tid som om man rest med buss. Man reser även tillsammans med andra passagerare precis som man gör i kollektivtrafiken.

Vem kan ansöka om färdtjänst?

Den som har en varaktig funktionsnedsättning på minst tre månader och har väsentliga svårigheter at förflytta sig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik. Den sökande måste också vara folkbokförd i kommunen.

Hur ansöker jag?

Ansökningsblankett finns på hemsidan, se blanketter, eller kontakta kommunens färdtjänstutredare, telefonnummer 0940-14000

Ansökan om färdtjänst görs skriftligt. Vissa personuppgifter måste då lämnas av den sökande. Läkarutlåtande är inte obligatoriskt men kan komma att begäras av handläggaren i tveksamma fall. Läkarutlåtandet bekostas av den sökande. Blanketten skickas sedan tillbaka till färdtjänstutredaren.

Beslut om tillstånd till färdtjänst

Efter om beviljade av färdtjänst utfärdas ett s.k. Färdtjänsttillstånd. Om den färdtjänstberättigade är i behov av t.ex. ledsagare , specialfordon, bärhjälp ska detta anges på tillståndet.
Om tillståndet är tidsbegränsat ska den färdtjänstberättigade själv kontakta handläggaren i god tid före tillståndets utgång om behov av färdtjänst kvarstår.

Begränsningar i besluten

Färdtjänst får inte användas till och från läkare, tandvård, sjukgymnast eller till vård/hälsocentralen, sjukhus där ersättning utgår från landstinget. Dessa resor
räknas till sjukresor. Färdtjänstresor får inte heller användas där resor ersätts av exempelvis försäkringsbolag, arbetsgivare, eget företag, försäkringskassan, skolskjutsar eller skolresor.
Resor som anordnas i kommunala, eller av regionkommunen, statliga och privata verksamheter ska bekostas av respektive verksamhet.

Var får jag åka och när?

Den som beviljats färdtjänst får åka inom Vilhelmina kommun. Efter särskild prövning kan resor utanför kommunen tillåtas. Resor med färdtjänst kan ske vid vilken tid som helst på dygnet.

Beställning av resa

Färdtjänsten ska vara tillgänglig dygnet runt. Beställning av färdtjänstresa görs minst en timme innan avfärd, mellan kl. 07.00-19:00. För specialfordon krävs för garanterad resa, förbeställning minst en dag före resdagen. Vid storhelger krävs längre förbeställningstid.

  • Avbeställningar kan göras dygnet runt.
  • Medresenär, ledsagare och ledarhund bokas vid beställning av resa
  • Färdtjänstresa beställs och avbokas på telefonnummer 0771-25 10 20

Väntetid

Då färdtjänsten ska samordnas kan det hända att du får vänta på bilen.

Samordning/samåkning av resor

Samordning ska ske när det är praktiskt möjligt. Samordning kan innebära att restiden förlängs. Ingen reduktion av egenavgift vid samåkning.

Service från chauffören?

Föraren ska hjälpa till vid på och avstigning, vid i och urlastning av bagage och hjälpmedel.
Om övrig hjälp behövs står det på färdtjänstbeslutet.

Starttidsstyrning

Styrning av starttiden ska kunna göras med en timme framåt eller bakåt utifrån önskad avresetid. Överenskommen ankomsttid ska alltid respekteras.

Ledsagare

  • Beviljas till den som behöver hjälp under själva resan.
  • Ska hjälpa den färdtjänstberättigade under resans gång. Av och påstigning ska ske på samma adress som den färdtjänstberättigande reser ifrån.
  • Betalar ingen egenavgift.
  • Får inte själv ha tillstånd till färdtjänst.
  • Kommunen har ingen skyldighet att skaffa ledsagare.

Ledarhund

För ledarhund betalas ingen avgift

Medresenär

Den som beviljats färdtjänst har möjlighet att vid resa med färdtjänst ta med sig en medresenär. Vuxna medresenärer betalar samma avgift som vuxen färdtjänstresenär. Egna minderåriga barn till den färdtjänstberättigade betalar enligt länstrafikens kollektivtaxa.

Uppehåll under resan

Uppehåll under färdtjänstresan medges inte.

Arbetsresor

Personer med funktionsnedsättning kan få färdtjänst till och från arbete/utbildning, under förutsättning att ersättning eller hjälp inte utgår från annan myndighet. Arbetsresor medges mellan två specifika adresser (bostad och arbetsplats) Den färdtjänstberättigade betalar avgift enligt Länstrafikens periodkort för motsvarande sträcka.

Färdtjänstresa i annan kommun

Den som är beviljad färdtjänst och tillfälligt besöker en annan kommun kan beviljas engångsbiljetter för visst antal resor.
Avgift enligt gällande taxa. I de fall då egenavgiften inte tagits ut på besöksorten debiterar Vilhelmina kommun denna i efterhand.

Överklagan

Ett beslut om färdtjänst kan överklagas hos förvaltningsrätten. Överklagan ska ske skriftligen och vara hos kommunen inom tre veckor efter det att den sökande fått ta del av beslutet. När avslag ges följer information hur överklagan görs.

Kontakt

Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20.

Uppdaterad den 28 januari 2021

Kontakta färdtjänst

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se

Växel: 
0940-140 00