Kontaktperson och kontaktfamilj

Kontaktperson och kontaktfamilj är medmänniskor som har tid, tålamod och intresse över för andra människor och som kan finnas till hands som stöd och hjälp i olika situationer. Att kunna ge stöd och hjälp samt finnas tillgänglig för samtal och samvaro.

  • Kontaktpersonen/familjen kompletterar kontakten med övrigt nätverk, föräldrar, syskon, övriga anhöriga och vänner.
  • Kontaktperson kan också förordas av domstol och utses av socialnämnd vid s.k. skyddat umgänge, där umgänge mellan barn och förälder endast får ske i närvaro av tredje person.
  • Kontaktperson/kontaktfamilj är ett bistånd enligt socialtjänstlagen som den enskilde själv kan begära eller erbjudas.

Uppdraget utförs på fritiden. Arvode och omkostnadsersättning utgår. Ett avtal, där man kommer överens om uppdragets innehåll, omfattning och ersättning, upprättas mellan kontaktpersonen/ familjen och socialnämnden. Uppdraget är på så sätt inte en anställning och kontaktpersonen/familjen är inte personal. Någon av parterna kan avsluta eller ändra avtal med 1 månads varsel.

Blivande kontaktpersoner eller kontaktfamiljer utreds

Första kontakten är oftast på telefon och vi kommer överens om en tid för hembesök. Vi vill då träffa hela familjen. Vi svarar på frågor och lyssnar på era önskemål om vilken typ av uppdrag som skulle passa bäst för er.

Vi vill ha en bild av hur familjens situation ser ut och vill veta lite om hur ni själva växt upp, hur ni lever idag, vad ni gör på fritiden, er syn på barnuppfostran, alkoholvanor med mera. Utifrån den information vi får om familjen så skriver vi en kort utredning och gör en bedömning om ni har resurser att bli kontaktperson/ familj eller ej och det meddelas er.

Kontakten med socialtjänsten

Socialsekreterare eller fältassistent är vanligtvis den person som kontaktpersonen/familjen först kommer i kontakt med.

Socialsekreteraren eller fältassistenten är den som upprättar avtal och förmedlar kontakten mellan kontaktpersonen/familjen och den enskilde.
Socialsekreteraren tar även kontakt med kontaktpersonen/familjen samt den enskilde med jämna mellanrum.

I vissa svåra ärenden har även kontaktpersonen/ familjen möjlighet att erhålla kvalificerad handledning av ex. barnpsykiatrisk expertis eller handledarutbildad person.

Uppdragets innehåll och utformning

Socialsekreteraren eller fältassistenten gör vanligtvis den första bedömningen tillsammans med den enskilde av vilka behov den enskilde har av kontaktperson/familj.

Därefter träffas alla parter tillsammans och upprättar en handlingsplan där syftet klart skall framgå.

Behovet varierar från person till person på grund av ålder och kön, familjesituation med mera. Vissa uppgifter i handlingsplanen kan specificeras ex. finna fritidsaktiviteter eller bryta isolering.

Den viktigaste uppgiften är att finnas till hands som medmänniska och vara lyhörd för den enskildes behov och intressen. Kontakten skall bygga upp en relation och ett förtroende och måste ges tid. När relationen och förtroendet utvecklats är det viktigt att kontaktpersonen/familjen klargör för sig själv och den enskilde vart gränsen går för vad kontaktpersonen/familjen kan behålla som förtroende eller måste meddela vidare till socialsekreteraren.

För ytterligare information

Du är välkommen att kontakta någon av socialtjänstens socialsekreterare eller fältassistent, tel 0940-140 00, vardagar mellan 09.00 – 10.00 om du vill veta mer om vad det innebär att vara kontaktperson/familj.

Uppdaterad den 16 september 2020

Kontakta Individ- och familjeomsorgen

Reception:
Telefontid 08.00-16.00
0940-140 17
ifo@vilhelmina.se

Enhetschef:
0940-140 21

1:e socialsekreterare:
0940 146 35

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
010-150 90 79