Parkeringstillstånd

För att få tillstånd att parkera på platser som är avsedda för rörelsehindrade ska man ha betydande gångsvårigheter, vilket måste styrkas av läkarintyg.

Parkeringstillståndet gäller i hela landet utom på tomtmark (parkeringshus) om inte markägaren särskilt medgivit det. Det gäller också i de flesta europeiska länder inom EU samt Norge, Island, Schweiz och Lichtenstein).

Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (vändzon, lastzon, taxizon, p-plats för buss/lastbil etc). Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser.

För att få parkeringstillstånd som passagerare krävs att man inte kan lämnas utan tillsyn när föraren parkerar bilen.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera

  • Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar
  • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
  • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
  • Under högst 3 timmar på gågata.

Giltighet

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen. Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas då innehavaren av parkeringstillståndet är med i bilen.
Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Parkeringsavgifter

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga parkeringsavgift.

Ansökan, beslut och överklagande

Ansökan om parkeringstillstånd skall göras hos den kommun där du är folkbokförd. Läkarintyg skall utfärdas på formulär på baksidan av ansökningsblanketten. Formuläret kan kompletteras med de ytterligare dokument utfärdande läkare anser lämpliga för en korrekt bedömning av ansökan. Ansökningsblankett finns att ladda ner och skriva ut från hemsidan (se "Blanketter") eller kontakta kommunens trafiksamordnare för att få blankett hemskickad.

Kontakt

Bedömningen av ansökan görs av kommunens trafiksamordnare som också har delegerad beslutsrätt.

Camilla Thellbro
camilla.thellbro@vilhelmina.se
0940-141 85

Ett parkeringstillstånd utfärdas för lägst ett år och högst fem år. Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet.

Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakt, trafiksamordnare

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se