Au 220823

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2022-08-23
Paragrafer
§§ 159-184
Datum då anslag sätts upp
2022-08-31
Datum då anslag tas ned
2022-09-22
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser