Au 221115

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2022-11-15
Paragrafer
§§ 203-235
Datum då anslag sätts upp
2022-11-21
Datum då anslag tas ned
2022-12-13
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser