Underrättelse - Samråd, förslag till ändring av detaljplan Storvall 1:66

Förslag till detaljplan har upprättats och finns tillgänglig för samråd under tiden 12 september -10 oktober 2023.

Anslag/Bevis

Organ
Miljö-och byggnadsnämnden - detaljplaner
Mötesdatum
Paragrafer
Datum då anslag sätts upp
2023-09-12
Datum då anslag tas ned
2023-10-10
Förvaringsplats för protokoll
https://vilhelmina.se/bygga-bo-och-miljo/detaljplaner/detaljplaner-foer-samraad-och-granskning/?fid=9336 eller Miljö- och byggnadsnämndens kansli
Sekreterare

Protokoll

Detaljplaner för samråd och granskning

Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser