Överförmyndarnämnden I Södra Lappland

Anslag/Bevis

Organ
Överförmyndarnämnden i södra Lappland
Mötesdatum
2023-11-15
Paragrafer
§§ 120-128
Datum då anslag sätts upp
2023-11-16
Datum då anslag tas ned
2024-12-09
Förvaringsplats för protokoll
Kommunstyrelsen kansli Lycksele kommun
Sekreterare
Jennie Burström

Protokoll

Protokoll, Överförmyndarnämnden i södra Lappland

Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser