Protokoll Överförmyndarnämnden I Södra Lappland 2024 03 20

Anslag/Bevis

Organ
Överförmyndarnämnden i södra Lappland
Mötesdatum
2024-03-20
Paragrafer
§§ 26-32
Datum då anslag sätts upp
2024-03-21
Datum då anslag tas ned
2024-04-12
Förvaringsplats för protokoll
Kommunstyrelsen kansli Lycksele kommun
Sekreterare
Jennie Burström

Protokoll

Protokoll, Överförmyndarnämnden i södra Lappland

Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser