Från kopparnät till fibernät

Detta är en information för er som önskar ansluta er till Vilhelmina kommuns stadsnät VilNet via fiberkabel i ett kvartersprojekt. 

Förutsättningarna kan i korthet beskrivas att ”kvarteret” gräver ner kanalisation (rör för fiberkabel) och varningsband i marken, runt hela kvarteret och in till fastigheterna.  

Så att alla som deltar får en kanalisation in till sin byggnad, till de som väljer att avstå (inte deltaga) lämnas en avsättning i tomtgräns för att senare kunna ansluta (se nedan). I varje kvarter etablerar nätägaren Vilhelmina kommun en fördelningsbrunn där kanalisationen börjar. 

Projektet tillhandahåller allt materialet som behövs och ansluter (blåser in och skarvar ihop kablarna för att få ett fungerande nät). 

De som väljer att deltaga i projektet (ansluta sig) vid en etablering får ansluta sin villa/byggnad till samma villkor. 

Som deltagare betalar du 7000 kr i projektavgift/anslutning då anslutningen är färdig att ta i bruk + kostnaden för förläggning av kanalisationen (grävning).  

En förutsättning att kunna hålla projektavgiften till 7000kr per hus i ert kvarter är att minst hälften av husägarna i kvarteret väljer att ansluta sig. Samt att ALLA tomtägare som berörs av en etablering godkänner slang på eller i anslutning till sin tomt. När det nya nätet är driftsatt kommer nätägaren Vilhelmina kommun stänga och att montera ned äldre utrustning för samtliga i kvarteret. De som inte deltar i projektet och vid ett senare skede önskar ansluta sin byggnad får beställa detta via nätägaren till då rådande taxa. 

Möjligheten för intresserade fastighetsägare i kvarteret att ansluta sina fastigheter, på samma villkor med följande rollfördelning: 

Projektdeltagarnas åtagande:

 • För en kostnad av 7000 Kr inklusive moms erhålla de material och tjänster som behövs för en fungerande bredbandsanslutning.  
 • Varje projektdeltagare ansvarar och bekostar själv förläggningen av kanalisationen över sin tomt samt del av kostnad i den allmänna förläggningen av kanalisation på kvarteret.
 • Tecknar markavtal för upplåtelse av utrymme för underjordisk kabel över sin fastighet via kommunen E-tjänst (Självservice) för detta.
 • Håltagning på fasad och indragning av fiberkabel i sin byggnad. (ej kanalisationen) 

Nätägarens, Vilhelmina kommun/Vilnets åtagande:

 • Söker nödvändiga tillstånd
 • Hjälpa till vid gemensam projektering.
 • Beställer material erforderligt till projektet.
 • Tillhandahåller instruktioner för förläggning av kanalisation enligt Robust Fibers krav.
 • Beställa och bekosta återställning av asfalterade ytor enligt vad som överenskommits vid projektering.
 • Monterar utrustning i fastigheter och kabelskydd på fasaden.
 • Skarvar/svetsar i kopplingsbrunnar och i central kopplingspunkt.
 • Monterar central utrustning och driftsätter nätet då det är färdigställt.
 • Tillhandahåller e-tjänst för markavtal.
 • Etablera förbindelse fram till projektdeltagarnas byggnader när nätet är färdigställt.
 • Mäter in och dokumenterar nätet.
 • Erbjuda tjänster för internet
 • Vilhelmina Kommun kommer att stå som ägare av infrastrukturen då projekt är avslutat, och ansvarar för förvaltning och underhåll samt tillhandahålla tjänst för Kabelanvisning. 

Förslag till gemensamma/samordnade aktiviteter i kvarteret 

 • Intresseundersökning i kvarteret  
 • Utse kontaktpersoner 2-4 kontaktpersoner som representerar kvarteret hos nätägaren.  
 • Sammanställa intresset i kvarteret och presentera detta för nätägaren.
 • Beställning av Kabelanvisning av redan befintliga ledningar innan markarbetet påbörjas.
 • Samordning av grävning i de fall projektdeltagare inte utför arbetet själv. 

Genomförande

Exempel på projektplan: 

 • Intresseundersökning i kvarter. / Projektdeltagare 
 • Utse kontaktpersoner i kvarteret 2-4st. / Projektdeltagare 
 • Kontakta nätägaren med intresseanmälan. / Projektdeltagare 
 • Projektering av nätets dragning. / Projektdeltagare & Nätägare
 • Sökande av tillstånd. / Nätägare
 • Tecknande av markavtal. / Projektdeltagare
 • Beställning av Kabelanvisning. /projektdeltagare
 • Beställning av material. /Nätägaren
 • Beställa och utföra förläggningsarbete och återställning av ytor, i egen regi eller via av projektdeltagarna anlitad entreprenör. /Projektdeltagarna
 • Inblåsning av kablar. /Nätägaren
 • Skarvning av fördelningsbrunnar. /Nätägaren
 • Montage och driftsättning av centralutrusning. /Nätägaren
 • Montage i byggnader. /Nätägaren
 • Driftsättning. /Nätägaren
 • Färdigställande av dokumentation och redovisning. /Nätägaren 

Nyttjande av färdigställda anslutningar 

Det finns ej något krav att teckna avtal om internettrafik för än man själv önskar nyttja sin anslutning. 

Fastigheter anslutna till VilNet fibernät erbjuds i dagsläget ett antal olika avtalsformer för sin internettrafik. 

För mer information se: 

https://www.vilhelmina.se/trafik-och-infrastruktur/bredband-och-stadsnaet/abonnemang-och-prislista 

Framtida nytta av fiberanslutning

I dagsläget finns möjlighet att köpa internet via VilNet, då nätet byggs med en öppen standard finns möjligheter för andra leverantörer att via kabeln leverera sina tjänster, som tex Telefoni, bredband och TV. 

Du kan redan i dag som internetkund hos VilNet köpa telefoni av ett flertal telefonbolag via bredbandet (du kan då behålla din ”vanliga” telefon och befintliga nummer). Samt streaming tjänster för TV från en mängd distributörer.  

För frågor om kvartersprojekt skickas till bredband@vilhelmina.se

Uppdaterad den 17 maj 2023