Gator och vägar

Kommunen ansvarar för underhåll av det kommunala vägnätet. Under vintertid innebär det plogning, sandning, snöbortforsling, siktförbättrande åtgärder medan det under sommartid utförs gatusopning.

Vintertid

Kommunen utför vintervägunderhåll i egen regi samt med upphandlad entreprenör. Vintervägunderhåll sker enligt rutiner samt ur ett säkerhetsperspektiv.
VIFAB utför vintervägunderhåll för det kommunala fastighetsbeståndet via upphandlad entreprenör. Genomfartsleden E45 genom tätorten ansvarar Trafikverket för. 

Policy för snöhantering

Vid isrivning eller plogning av stora mängder blötsnö eller slask så kan kommunen utföra rensning av privata fastigheters infarter. Detta i samband med utförande av plogning, eller när tid finns.

I annat fall så är det den enskilda fastighetsägarens ansvar att öppna upp och ta bort snövallar för sin egen infart.
Kommunen använder gångbanor och andra ytor för snöupplag vid vinterväghållning, där gångtrafikanter och motorfordonstrafik kan anses kombineras. Siktröjning samt snöbortforsling utförs vid behov.

Sommartid

Underhåll av gatu- och vägnätet sommartid består framförallt av sandupptagning med sopmaskin. Tiden för detta är på våren i maj månad. För att lyckas med detta så krävs tillgänglighet av gatumarken. Bra att tänka på då är att inte parkera sina fordon på gatan, utan att se till att ha sina fordon uppställda på egen eller den fastighet man befinner sig på. Sopningen sker under dagtid 07.00 – 16.00, men kan även utföras under fler timmar på dygnet.

Lokala trafikföreskrifter

Inom Vilhelmina kommun finns särskilda lokala trafikregler som kommunen ansvarar för. De gällande trafikföreskrifterna finns att läsa i Svensk trafikföreskriftssamling. 

Läs mer om de lokala trafikföreskrifterna här

Uppdaterad den 19 december 2023

Kontakta samhällsbyggnadsenheten

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald(at)vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned(at)vilhelmina.se

Beredskapssamordnare

Emma Rastbäck
0940-14289
emma.rastback(at)vilhelmina.se

Linus Övringe
0940-14288
linus.ovringe(at)vilhelmina.se

Eller mejla:
beredskap(at)vilhelmina.se

Folkhälsosamordnare
Sabina Björk
0940-140 76
sabina.bjork(at)vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Gator och vägar

Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson(at)vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson(at)vilhelmina.se

Projektansvarig, VA
Per Hjelm
0940-140 69
per.hjelm(at)vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Linda Karlsson
0940-141 85
linda.karlsson(at)vilhelmina.se