Au 220614

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2022-06-14
Paragrafer
§§143-158
Datum då anslag sätts upp
2022-06-16
Datum då anslag tas ned
2022-07-08
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser