Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag kan sökas av den som har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa eller komplettera fasta funktioner i sin permanenta bostad för att kunna bo och leva ett så självständigt liv som möjligt där.

Bidrag kan beviljas om anpassningen är nödvändig och behovet inte kan tillgodoses på ett enklare sätt, med exempelvis hjälpmedel. Behovet måste styrkas i intyg som ska bifogas ansökan.

Bestämmelser om bostadsanpassningsbidrag finns i lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassning kan exempelvis vara åtgärder som behövs för att kunna ta sig in och ut ur bostaden, förflytta sig inomhus och sköta sin hygien:

 • Borttagning av trösklar
 • Stödhandtag och ledstänger
 • Ramp ute och inne
 • Spisvakt
 • Breddning av dörr
 • Automatisk dörröppnare
 • Förstärkning av fast belysning i kök och badrum

Bidrag beviljas exempelvis inte:

 • när funktionsnedsättningen är tillfällig
 • för normalt bostadsunderhåll 
 • för inköp av lösa inventarier
 • för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionsnedsättningen, till exempel vattenskada eller byggteknisk brist
 • vid flytt till en bostad som är uppenbart olämplig utifrån funktionsnedsättningen. 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska vara skriftlig. Fyll i noga och underteckna.

Bifoga alltid:

 • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning/funktionsvariation och vilka hjälpmedel som eventuellt provats.
 • Fastighetsägares medgivande om sökande inte själv äger fastigheten (se nedan).

Om utförande av anpassning inte har överlåtits till kommunen - bifoga:

 • Kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning.

och vid större åtgärder eventuellt även: 

 • Plan‐ och uppställningsritningar vid inredningsarbeten. 
 • Ritningar över bostaden före respektive efter ändringen, om det är frågan om ändrad planlösning.

Om bidraget beviljas gäller det för det billigaste alternativ som uppfyller sökandes behov. Väljer sökande ett dyrare alternativ betalar sökanden själv mellanskillnaden. Det finns ingen garanti för att bidrag kommer att lämnas för hela åtgärdskostnaden.

Det är den som blivit beviljat bidrag som ansvarar för genomförande av anpassningsåtgärden. Detta gäller även i de fall sökanden gett kommunen eller någon annan i uppdrag att genomföra åtgärden.

Beviljat bidrag betalas ut mot uppvisande av kvitto efter att arbetet godkänts av kommunen. Om genomförandet av åtgärder överlåtits till kommunen ombesörjer kommunen betalning.

Sökanden är alltid beställare – även om genomförandet överlåtits till kommunen.

Observera att ROT‐avdrag inte kan kombineras med bostadsanpassningsbidrag.

Fastighetsägarens medgivande, anmälan och lov

Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen har prövat en sökandes rätt till bidrag, men kommunen har därmed inte gett tillåtelse att genomföra åtgärd. Att genomföra en bostadsanpassning innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till en bostad.

Fastighetsägaren måste godkänna att bostadsanpassning genomförs annars kan den som beviljats bidrag bli skadeståndsskyldig eller åläggas att återställa fastigheten.

Om sökanden inte själv är fastighetsägare krävs ett medgivande och detta bör vara skriftligt. Det bör tydligt framgå vad medgivandet omfattar, till exempel vilken/vilka åtgärder som får genomföras och vad som gäller vid flytt med mera. Fastighetsägare till flerbostadshus och liknande kan, efter att personen som fått bostadsanpassningsbidrag har flyttat, ansöka om återställningsbidrag om åtgärder är till nackdel för andra boende.

Åtgärder kan även behöva bygganmälan eller bygglov. Sökanden ansvarar för att undersöka detta och att lämna in/söka hos miljö- och byggnadsnämnden.

Boverket har mer information om bostadsanpassningsbidrag. 

Uppdaterad den 23 maj 2023

Kontakta bostadsanpassning

Bostadsanpassning
Linda Karlsson

0940-141 85
linda.karlsson@vilhelmina.se