Skolskjuts

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Skolskjutsen kan ordnas genom linjetrafik eller särskild anordnad skolskjuts.

Här kan du läsa om förändringar i skolskjutsen från höstterminen 2020.

Här kan du se länstrafikens tidtabeller för linjerna 416 till 434 samt linje 328.

Vem får skolskjuts?

Elever i förskoleklass och grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts till skolan, om avståndet är tillräckligt långt. Elever på fritidshem får ingen skolskjuts.

Avstånd mellan hem och skola som ger rätt till skolskjuts i Vilhelmina kommun:
Förskoleklass, låg- och mellanstadium: Mer än 3 km
Högstadium: Mer än 4 km
Gymnasieelever:  mer än 6 km

För rätt till skolskjuts direkt från hemmet, inom Vilhelmina kommun, ska avståndet till hållplatsen vara:

Förskoleklass och lågstadium: Mer än 1,5 km
Mellan- och högstadium: Mer än 3 km

Kommunen är inte skyldig att anordna särskild skolskjuts för gymnasieelever. De som uppfyller det grundläggande avståndskravet på 6 km mellan hel och skola erbjuds busskort.

Rätten till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola (kommunal skola). I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Elev som växelvis bor på två olika adresser inom kommunen har rätt till skolskjuts, om kraven för skolskjuts i övrigt är uppfyllda. För att en elev ska få skolskjuts vid växelvis boende krävs det att eleven bor ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna.

Du som ändrar adress eller byter skola är skyldig att meddela detta och återlämna busskortet.

Hur får man skolskjuts?

Elever som har rätt till skolskjuts enligt gällande avståndsregler behöver i dagsläget inte göra någon särskild ansökan. Ansökan krävs dock för skolskjuts på grund av en särskild omständighet. En sådan särskild omständighet kan vara funktionsvariation, trafikförhållanden eller växelvis boende.

Busstidtabeller

Bussar trafikeras av Länstrafiken i Västerbotten. För aktuella tidtabeller besök tabussen.nu.

Uppdaterad den 10 februari 2021

Kontakt, trafiksamordnare

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se