Skolskjuts

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Skolskjutsen kan ordnas genom linjetrafik eller särskild anordnad skolskjuts.

Vem får skolskjuts?

Elever i förskoleklass och grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts till skolan, om avståndet är tillräckligt långt. Elever på fritidshem får ingen skolskjuts.

Avstånd mellan hem och skola som ger rätt till skolskjuts i Vilhelmina kommun:
Förskoleklass, låg- och mellanstadium: Mer än 3 km
Högstadium: Mer än 4 km
Gymnasieelever:  mer än 6 km

För rätt till skolskjuts direkt från hemmet, inom Vilhelmina kommun, ska avståndet till hållplatsen vara:

Förskoleklass och lågstadium: Mer än 1,5 km
Mellan- och högstadium: Mer än 3 km

Kommunen är inte skyldig att anordna särskild skolskjuts för gymnasieelever. De som uppfyller det grundläggande avståndskravet på 6 km mellan hel och skola erbjuds busskort.

Rätten till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola (kommunal skola). I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Elev som växelvis bor på två olika adresser inom kommunen har rätt till skolskjuts, om kraven för skolskjuts i övrigt är uppfyllda. För att en elev ska få skolskjuts vid växelvis boende krävs det att eleven bor ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna.

Du som ändrar adress eller byter skola är skyldig att meddela detta och återlämna busskortet.

Hur får man skolskjuts?

Elever som har rätt till skolskjuts enligt gällande avståndsregler behöver i dagsläget inte göra någon särskild ansökan. Ansökan krävs dock för skolskjuts på grund av en särskild omständighet. En sådan särskild omständighet kan vara funktionsvariation, trafikförhållanden eller växelvis boende.

Busstidtabeller

Bussar trafikeras av Länstrafiken i Västerbotten. För aktuella tidtabeller besök tabussen.nu.

För dig som har barn som börjar åka buss:

Vid avstigning är det viktigt att barnet stannar och väntar tills bussen har åkt för att se om det kommer bilar, särskilt om barnet måste gå över vägen. Chaufförerna stöttar och påminner barnen, men Vilhelmina kommun och trafikutövarna rekommenderar att en vuxen finns med vid på- och avstigning så att barnet får in rätt rutiner. Viktigt är att den person som väntar på barnet står på den sida av vägen som avstigningen sker så att barnet inte glömmer och springer över vägen.

Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta trafiksamordnare Camilla Thellbro, camilla.thellbro@vilhelmina.se alt. 0940-141 85. Du kan även kontakta Länstrafikens kundservice på telefon 0771-100 110.

Uppdaterad den 11 oktober 2022

Kontakt, trafiksamordnare

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se