Anpassad grundskola i Vilhelmina kommun

Inom Vilhelmina kommun strävar vi efter att undervisningen i så stor utsträckning som möjligt ska vara inkluderande. Det innebär att alla elever ska känna delaktighet och gemenskap i skolan, samt utifrån sina behov, möjligheter och förutsättningar delta i gemensamma aktiviteter med andra elever.

Vi arbetar också med olika former av gruppverksamheter där enbart eleverna från den anpassade grundskolan deltar samt aktiviteter med elever från grundskolan.

Våra mål är bland annat att eleven ska få möjlighet att:

  • Utvecklas i sin egen takt socialt, emotionellt, motoriskt och intellektuellt
  • Vara aktiv och känna gemenskap
  • Utveckla sitt självförtroende
  • Känna stöd och tillit till sina lärare och annan personal

Vår verksamhet bygger mycket på tillit, tid, attityder, normer, värderingar och känslor.

Inskrivning

Inskrivning i anpassad grundskola görs alltid i samråd med elevens föräldrar. Rektor ansvarar för att initiativ tas till genomförande av den helhetsbedömning av elevens förutsättning och behov som ligger till grund för beslut om inskrivning. Helhetsbedömningen grundas på en psykologisk, medicinsk, social och pedagogisk utredning. Beslut om inskrivning i grundsärskolan fattas av rektor.

För elever med utvecklingsstörning är det lika viktigt som för andra elever att få så stort inflytande över sitt lärande och sin skolsituation som det är möjligt. Anpassad grundskola ger eleverna möjlighet att få läsa enligt anpassade kunskapsmål och i en studietakt som i stor utsträckning anpassas efter elevens förutsättningar.

Skolplikten för elever inskrivna i den obligatoriska anpassade grundskolan är nio år, men man kan erbjudas extra skolår för att uppnå målen i kursplanerna. Utvärdering och dokumentation av arbetet med eleverna anser vi vara ett viktigt led i att utveckla kvaliteten i skolan. Föräldrarnas delaktighet och medverkan i skolan är betydelsefulla för oss. Ett gott och nära samarbete med hemmet är en viktig förutsättning för att vi ska se elevens helhet, samt att vi ska lyckas skapa en bra och meningsfull skola för våra elever.

Välkommen till oss         

Anpassad grundskola årskurs 1-9 bedrivs på Volgsjö skola, våra äldre elever har en del av undervisningen på Hembergsskolan. Inom rektorsområdet arbetar lärare med olika pedagogiska inriktningar, assistenter, specialpedagoger samt elevhälsans personal. Vi har även ett bra och nära samarbete med externa specialister.

Vår främsta uppgift i den anpassade grundskolan är att se eleven och lägga vikt vid dennes kunskapsmässiga, sociala och personliga utveckling under sin skoltid hos oss.
Vill du veta mer om anpassad grundskola i Vilhelmina är du välkommen att ringa.

Uppdaterad den 19 maj 2023

Kontakta anpassad grundskola

Telefon:
0940-146 36

Rektor:
Lena Olofsson
lena.olofsson(at)vilhelmina.se
0940-141 77