Fälla träd

På den här sidan får du veta mer om vilka regler som gäller vid trädfällning, röjning och gallring på kommunens mark.

Det finns vissa tillfällen då det kan vara lämpligt att ta ner eller beskära träd. Växtlighet som väsentligt stör viktiga funktioner som sikt i korsningar eller vid övergångsställen är några exempel.

Planterade parkträd fälls normalt inte. Nedfallande kottar, bär, barr, kvistar, fågelspillning, löv att kratta, skräp i hängrännor är inte giltiga orsaker till att få träd fällda.

Ansökan om trädfällning på kommunens mark

Du som privatperson kan ta kontakt med Tekniska chefen 0940-140 66 för att få tillstånd att fälla träd eller sly på kommunens mark. Kommunen har en Skogsförvaltare som skriver ut tillstånd att fälla eller röja, därigenom tar sökanden över arbetsmiljöansvaret.

Vid skaderisk

Om träd skadats av storm, påkörning eller liknande och utgör en skaderisk för person eller egendom, ska detta anmälas till kommunen.

Övrig trädfällning

Det är straffbart att ta bort träd eller sly på annans mark utan tillstånd från markägaren. Vi utför endast åtgärder på kommunens mark. Gäller det ärenden på privat mark hänvisas du till företag som utför trädfällning.

Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta samhällsbyggnadsenheten

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned@vilhelmina.se

Beredskapssamordnare
Nadja Marthin
0940–140 89
nadja.marthin@vilhelmina.se

Folkhälsosamordnare
Sabina Björk
0940-140 76
sabina.bjork@vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Gator och vägar

Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson@vilhelmina.se

Projektansvarig, VA
Thomas Orrkvist
0940-140 69
thomas.s.orrqvist@vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se