Kommunrevision 2022-2026

Revisionens uppdrag är att granska kommunens räkenskaper samt nämndens samt styrelsernas utskott och verksamheter.

När revisionen granskar en verksamhet tittar man på effektivitet, hur uppdraget utförs och hur det redovisas. Revisionens uppdrag utgår från kommunallagen, Vilhelmina kommuns revisionsreglemente samt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vilhelmina kommun har sex förtroendevalda revisorer. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga yrkesrevisorer som utför det praktiska revisionsarbetet.

Vi granskar följande:

  • att kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
  • att verksamheten bedrivits enligt fastställda politiska mål och intentioner.
  • att verksamheten bedrivs effektivt och att man har en god ekonomisk hushållning.
  • om räkenskaperna är korrekta och rättvisande.
  • att legala krav tillgodoses.
  • att den interna kontrollen som utövas inom nämnderna är tillräcklig.

Förvaltningsrevision innebär att vi granskar olika verksamheter och får en uppfattning om verksamheten i fråga hanteras på det sätt som varit tänkt.
Resultatet av våra granskningar överlämnas till berörd nämnd eller styrelse och fullmäktige. All vår granskning och våra rapporter är offentliga handlingar och kan läsas av alla.

I de kommunala bolagen VIBO, VIFAB är vi utsedda till så kallade lekmannarevisorer. Det innebär att vi för kommunfullmäktiges räkning granskar om bolagen sköts på det sätt som ägaren bestämt.

Revisionens syfte är att tillsammans med kommunens nämnder, styrelser och bolag medverka till att utveckla arbetssätt och rutiner inom kommunen. Vi redovisar tydligt vår uppfattning i de granskningar vi genomför hos nämnderna och styrelsen. 

Kommunrevisionen är utsedd av kommunfullmäktige. Vilhelmina kommun har sex lekmannarevisorer: 
Radi Toutounji (KD), sammankallande
Karolina Lif (KD)
Lars-Göran Ulander (S)
Kerstin Blomqvist (S)
Ingrid Karlsson (V)
Lars Sjölin (C)

Uppdaterad den 5 september 2023

Kontakta kommunrevisionen

Sammankallande
Radi Toutounji (KD)
radi.toutounji(at)vilhelmina.se