Medborgarförslag

Medborgarförslag är till för alla som är folkbokförda i Vilhelmina kommun, för att kunna göra sina förslag hörda i kommunfullmäktige.

Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. I ditt medborgarförslag kan du bara ta upp ett ämne. Har du flera ämnen du vill ta upp krävs det att du lämnar ett medborgarförslag för varje ämne.

Lämna ditt medborgarförslag till antingen Vilhelmina kommun,
Kommunkansliet, Torget 6, 912 81 Vilhelmina,
eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde.

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väckts. När ett medborgarförslag är redo för beslut kontaktar vi dig som lämnat förslag. Du som har väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget har behandlats.

Under fullmäktiges sammanträden i juni och november varje år redovisas de medborgarförslag som ännu inte har beretts färdigt.

Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande
Mikael Österberg (S)
mikael.osterberg@vilhelmina.se

1:e vice ordförande
Marita Stinnerbom (C)
marita.stinnerbom@vilhelmina.se

2:e vice ordförande 
Väljs på kommande fullmäktigesammanträde.