Att överklaga kommunala beslut

Du som kommuninvånare kan överklaga kommunala beslut. Det finns två typer av överklaganden, laglighetsprövning, det vill säga kommunalbesvär, eller förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning (kommunalbesvär)

Om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter, eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas, så kan du överklaga beslutet genom laglighets-prövning.

Vad gäller vid laglighetsprövning?
 • Du måste vara folkbokförd i Vilhelmina kommun eller äga fast egendom i kommunen. Du behöver inte vara personligen berörd av beslutet.
 • När beslutet är justerat (protokollet underskrivet) och anslag om justering är uppsatt på kommunens anslagstavla i Stadshuset kan du överklaga det. Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet räknat från den dag då anslagets sattes upp. I varje protokoll står det när anslaget sätts upp på anslagstavlan.
 • Det kostar inget för den som överklagar.
 • Överklagan måste vara skriftlig och ska skickas till
Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
901 05 Umeå

I din överklagan skriver du:

 • vilken instans (nämnd eller kommunfullmäktige) som fattat beslutet
 • vilket datum beslutet fattats och vilket paragrafnummer det har i mötesprotokollet
 • varför du vill att beslutet ska upphävas.

Vad händer efter du överklagat?

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:
 • beslutet inte har tillkommit i laga ordning eller
 • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget eller
 • beslutande organ har överskridit sina befogenheter eller
 • beslutet strider mot lag eller annan författning.
Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte sätta in ett annat beslut i stället. Om förvaltningsrätten upphäver ett beslut betyder det att det inte finns något beslut i ärendet längre. Om kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt som möjligt återställa det som gjorts.
Du kan läsa mer om laglighetsprövning i Kommunallagens 10 kapitel.

Förvaltningsbesvär

Bara den som beslutet angår, det vill säga den som är part i ärendet kan överklaga med förvaltningsbesvär, till exempel den som sökt bygglov eller socialt bistånd.
Vad gäller vid förvaltningsbesvär?
 • Vid beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är kommunen skyldig att upplysa dig om hur du skall göra för att överklaga; kommunen ska ge en så kallad besvärs-hänvisning i samband med att du får del av beslutet.
 • Ett förvaltningsbesvär ska lämnas in till den myndighet (nämnd) som meddelat beslutet~ inom tre veckor räknat från det datum du fick del av beslutet.
 • Överklagan ska vara skriftlig.
 • Det kostar inget för den som överklagar.
 • I din överklagan skriver du:
  - vilket beslut du vill överklaga?
  - varför du vill att beslutet ska upphävas eller ändras?
 • Om den beslutande instansen inte ändrar beslutet på det sätt som du begär i din överklagan sänds överklagandet till Förvaltningsrätten eller annan berörd rättslig instans för prövning.

Vad händer efter du överklagat?

Vid prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och själva sakfrågan.
Det överklagade beslutet kan upphävas eller ändras av domstolen.
Regler om förvaltningsbesvär finns i Förvaltningslagen samt i olika speciallagstiftningar, till exempel socialtjänstlagen, plan – och bygglagen m.fl. lagar. Av speciallagstiftningarna framgår vilka beslut som är överklagningsbara.
Uppdaterad den 29 november 2022