Fritidshusägare

Vilhelmina kommun skapar redan nu förutsättningar för framtidens avfallshantering. I arbetet ingår att kommunfullmäktige har beslutat att införa en avfallstjänst för alla fritidshus inom hela kommunen. Vi kommer också införa krav på sortering av mat- och restavfall.

Du som nyttjar din bostad som fritidshus kommer under hösten 2023 automatiskt att anslutas till vår nya tjänst för att lämna ditt sorterade mat- och restavfall vid en central uppsamlingsstation, CUS. Dessa uppsamlingsstationer kommer att placeras ut på flera platser inom kommunen, och ersätter på så sätt de tjänster som hittills har funnits för hushållsavfallet.

Vid årsskiftet avslutas därför möjligheten att lämna avfall i betalsäckar vid någon av våra mottagningsplatser inom kommunen eller på våra återvinningscentraler. Lika så avslutas tömning av ditt fritidshuskärl vid fastighetsgränsen* om du inte meddelar oss något annat.

Information skickas ut till dig som fastighetsägare under november och december, varefter som införandet sker inom kommunen.

Sortering av matavfall

Det är samma krav på sortering av mat- och restavfallet för dig som fritidshusägare, som för den som bor permanent inom kommunen.

Vi ber dig därför att hämta påsar och börja sortera redan vid ditt nästa besök i fritidsbostaden. Läs mera omsortering av matavfall här.

Sortering av förpackningar

Förpackningar och tidningar fortsätter du att sortera och lämna på samma sätt som idag. Det är ett krav och samtidigt till fördel när vi ska minska mängden avfall.

Vilhelmina kommun blir ansvarig för förpackningsinsamlingen från och med 1/1 2024. Vi bygger därför just nu om alla och bygger även ny återvinningstationer inom kommunen. Vi hoppas på förståelse att inte nyttja de nedgrävda behållarna förrän efter nyåret. Fram till dess, använd de kärl som sedan tidigare finns i platsen.

Information till dina hyresgäster

Det är viktigt att du som fastighetsägare upplyser dina besökare och hyresgäster om kravet på sortering. Skriv gärna ut informationen som du enkelt kan delge alla inför ankomst, och sätt upp den vid diskbänken och på andra ställen i bostaden.

 

Ett eget kärl?

Alla som bor permanent kommer inom någon vecka att få ett nytt avfallskärl utplacerat vid sin fastighetsgräns. Som fritidshusägare kan du också välja* eget kärl. Ange det då på det renhållningsabonnemang som skickats ut till dig eller fyll i vår e-tjänst här ovan. Du kan alltid kontakta vår kundtjänst för hjälp med dina tjänster.

I Vilhelmina och dess närhet

Det nya kärlet har en storlek av 240 L. 100 liter av dessa är för ditt matavfall och resterande till ditt restavfall. Kärlet kommer kommunen att äga och underhålla. 

I fjälldalarna

Det nya bruna kärlet har en storlek av 140L och är till för det sorterade matavfallet.

Man fortsätter att använda det gröna kärlet som man redan har för sitt sorterade restavfall. Kommunen kommer att köpa de gröna kärlen mot en fastställd ersättning som betalas ut via kreditering på din faktura. Kärlen kommer därefter att ägas och underhållas av kommunen. 

Kompostering

Hemkompostering är tillåtet. Du gör din anmälan till Miljö och byggnadsnämnden enkelt i vår e-tjänst. Läs mera om kompostering och andra dispenser här.

Ditt gamla kärl

Det kärl som du eventuellt nyttjar idag är ditt. Du kan välja att använda kärlet för ex. uppsamling av vatten. Du kan även lämna kärlet på återvinningscentralen, så att det kan blir nya kärl.

För dig med egen slambrunn

Från och med nu kommer alla slambrunnar att få en bestämd tömnings intervall. Det är ni som fastighetsägare, eller nyttjanderättshavare, som har ansvar för er egen avloppsanläggning. Det gör att ni inför ert beslut om önskad tömnings intervall tar i beaktning vilken form av anläggning ni har och hur gammal den är. Lika så hur ofta ni besöker bostaden, och om ni även hyr ut den, samt hur många bäddar som finns totalt.

Slamtömningsintervallen kan ändras av dig vid behov, men som längst är det fyra (4) år mellan varje gång. Du anger i ditt renhållningsabonnemang vilken tömnings intervall du önskar. Därefter kontaktar oss enkelt för byte av intervall och vid beställning av både akuta tömningar.

Kostnaden

Renhållningstaxan beslutas av kommunfullmäktige och ska finansiera omhändertagande, transporter och behandling av det avfall som uppstår inom kommunen.

Grundavgift debiteras alltid samtliga bostäder. På din fastighet kan du ha en eller flera bostäder registrerade. Kostanden per år är 968 kr.

Kostnaden för anslutningen till den centrala uppsamlingsstationen är 549 kr/år.

Kostnaden för eget kärl* ligger på 384 kr/år + vikten av avfallet. Det sorterade matavfallet kommer att kosta 2,69 kr/kilo och restavfallet kostar 4,69 kr/kilo.

Läs mera om taxor och avgifter här.

* inom Kittelfjälls-området finns inte möjligheten till eget kärl.

Uppdaterad den 28 november 2023

Kontakta administrationen för vatten och avfall

För frågor om ditt abonnemang, vattenmätare, sopkärl och fakturor samt eventuell utebliven sophämtning. 

Kundtjänst vatten och avfall
Maria Danielsson
0940-140 50
vva@vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned@vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se