Renhållningsordning

Avfallssplanen berättar hur vi ska arbeta för att minska avfallsmängderna samt öka återbruket och återvinningen inom både den kommunala organisationen och i vårt samhället. De lokala föreskrifterna om avfallshantering berättar för dig som fastighetsägare, hyresgäst och medborgare om hur avfallet ska sorteras och hanteras samt information om dispenser och undantag från renhållningskravet.

Föreskrifter om avfallshantering för Vilhelmina kommun

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en renhållningsordning, bestående av en avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering.

Vilhelmina kommun är enligt 15 kap. 20 § miljöbalken skyldig att svara för bortforsling av hushållsavfall inom kommunen. Med hushållsavfall avses enligt 15 kap. 3 § miljöbalken avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet, ex avfall från personalrum och toaletter.

Avfalls förskrifterna är utformade för att uppnå en god avfallshantering med tanke på miljö och hälsan.

Grunden är att alla fastigheter omfattas av det kommunala avfalls ansvaret om det inte är uppenbart att det saknas behov av avfallshantering, till exempel uppenbart obeboeliga hus eller enbart skogsfastighet.

I föreskrifterna anges bland annat vilka kärl som erbjuds, vilka hämtningsintervall som ska gälla i kommunen och hur sortering av de olika fraktionerna av avfall ska ske.

Det framgår även under vilka förutsättningar fastighetsinnehavare och nyttjanderättsinnehavare själva får ta hand om sitt hushållsavfall, som vi kallar dispens eller undantag. Det innebär att när kommunen planerar och beslutar om hur deras avfallsskyldighet ska fullgörs, ska kommunen också ta hänsyn till fastighetsinnehavarens möjligheter att själva ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Föreskrifterna om avfallshantering är antagna och börjar att gälla 1 augusti 2023. De berör alla medborgare och fastighetsägare inom kommunen och säger bland annat att:

  • Hela kommunen ska beröras av den kommunal avfallshämtning

  • Kommunen utgör fem (5) renhållningsområden

  • Obligatorisk utsortering av matavfall samt förpackningar

  • Kommunen äger avfallskärlen

  • Fritidshusägarnas avfalls ska lämnas vid en CUS, centrala uppsamlingsstation

  • Det ska ges möjlighet till bottentömmande behållare för avfall och återvinning

  • Att slamanlägggningar ska tömmas med en intervall av 1-4 år 

Läs föreskrifterna i sin helhet här.

Karta för kommunens renhållningsområden

Avfallsplan 2030

Avfallsplanen är ett strategiskt styrdokument som gäller hela kommunen och används som ett verktyg för att utveckla hanteringen av avfall. Planen ska ge en bild av dagens avfallshantering, vilka mängder som uppstår i kommunen och hur de tas omhand. Avfallsplanen för Vilhelmina kommun beskriver hur kommunen ska arbeta med avfallshanteringen fram till år 2030, med en revidering senast 2027.

Syftet med avfallsplanen är att engagera människor och göra det lätt att göra smarta val som skapar en hållbar kommun.

Avfallsplanen innehåller tre målområden med specifika mål och åtgärder kopplade till respektive målområde. Målområdena är:

  1. Återbruk och förebyggande av avfall
  2. Minskad miljöpåverkan från insamling och behandling av avfall
  3. Minskad nedskräpning

Avfallsplan 2030 hittar du här.

Uppdaterad den 16 februari 2024

Kontakta samhällsbyggnadsenheten

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald(at)vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned(at)vilhelmina.se

Beredskapssamordnare

Emma Rastbäck
0940-14289
emma.rastback(at)vilhelmina.se

Linus Övringe
0940-14288
linus.ovringe(at)vilhelmina.se

Eller mejla:
beredskap(at)vilhelmina.se

Folkhälsosamordnare
Sabina Björk
0940-140 76
sabina.bjork(at)vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Gator och vägar

Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson(at)vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson(at)vilhelmina.se

Projektansvarig, VA
Per Hjelm
0940-140 69
per.hjelm(at)vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Linda Karlsson
0940-141 85
linda.karlsson(at)vilhelmina.se