Kompostering

För dig som själv vill ta hand om ditt avfall genom kompostering, eller bokashi, ska anmäla det till oss. Vi vill att du säkerställer att inte djuren kan komma åt ditt kompostmaterial eller att det kan uppstå dofter som kan störa omgivningen. Anmälan är också för att hjälpa oss att kunna beräkna kommunens avfallsmängder.

Anmälan om kompostering på den egna fastigheten handläggs av Miljö och byggnadsnämnden. 

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vad du avser att kompostera. samt att redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att
eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.

Av anmälan ska det framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de beräknade avfallsmängderna. Anmälan är personlig och knuten till fastigheten du söker för.

Anmälan ska ske senast sex (6) veckor före du planerar att starta din kompostering. Blankett för ansökan finner du i vårt blankettarkiv eller kontaktar oss.

När du skickat in din anmälan kommer en handläggare granska uppgifterna och när ärendet är handlagt färdigt kommer du få ett beslut skickat till dig. Finns det ett behov av kompletterande uppgifter hör någon av sig.

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen, i enlighet med gällande taxa antagen av kommunfullmäktige.

Medgivanden kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.

Kompostering av trädgårdsavfall 28 §

Trädgårdsavfall får komposteras på den egna fastigheten utan anmälan.

Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller vid utfärdad brandriskvarning.

Kompostering av matavfall 29 §

Fastighetsinnehavare som vill kompostera matavfall från den egna fastigheten, ska anmäla detta till Miljö och byggnadsnämnden.

Kompostering av matavfall på fastighet ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.

Kompostering av latrin 30 §

Kompostering av latrin på fastigheten får godkännas vid särskild anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning för
omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen.

Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla
• en komplett beskrivning av anläggningen
• uppgifter om det beräknade avfallsmängderna
• hur det kommer att användas

Ansökan sker till Miljö och byggnadsnämnden,
Medgivandet gäller i högst sex (6) år, eller kortare om förhållandena förändras. Därefter måste ny ansökan lämnas in.

Eget omhändertagande av slam 36 §

Ansökan ska göras skriftligen till Miljö och byggnadsnämnden minst sex (6) veckor före avsedd uppehållsperiod. Ansökan får avse en tidsperiod upp till och med sex (6) år.

Ansökan ska innehålla information om:
• senaste tömning av brunnen
• beräknad slammängd
• tömning ska ske årligen
• beskrivning av pump och transportfordon
• hur nedmyllning av slammet ska ske i omedelbar anslutning till spridningen.

Bestämmelser från Jordbruksverket och Naturvårdsverket ska beaktas.

36 a § Lantbrukare med aktivt jordbruk som årligen sprider gödsel på brukad mark får efter godkänd ansökan till Miljö och byggnadsnämnden, omhänderta slam från egen slamavskiljare eller sluten tank. Detta avser även lantbruk som arrenderas ut till aktiva lantbrukare, där arrendatorn har möjlighet att omhänderta slam från slambrunn på det arrenderade lantbruket.

36 b § Eget omhändertagande av avloppsslam och urin från enskilda avloppsanläggningar, tillståndsgivna enligt Miljöbalken, kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som äger anläggningen, efter ansökan till Miljö och byggnadsnämnden medges under vissa förutsättningar, t.ex.
• att slammet används för odling på den egna fastigheten samt
• att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön

36 c § Kompostering av latrin kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som äger anläggningen, efter ansökan till Miljö och byggnadsnämnden medges enligt 30 §, se ovan.

Uppdaterad den 16 februari 2024

Kontakta Miljö och hälsa

E-post:
mbn(at)vilhelmina.se

Miljöinspektör:
0940-140 47
0940-140 83

Miljöinspektör, livsmedel och hälsa:
0940-140 72

Kansli
0940-140 84
0940-140 73

Telefontider Kansli:
Måndag-fredag: 9.30-12.00

Miljö-och byggnadschef:
Helene Myhrberg
0940-140 71
helene.myhrberg(at)vilhelmina.se

Kontakta administrationen för vatten och avfall

För frågor om ditt abonnemang, vattenmätare, sopkärl och fakturor samt eventuell utebliven sophämtning. 

Kundtjänst vatten och avfall
Maria Danielsson
0940-140 50
vva(at)vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned(at)vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson(at)vilhelmina.se

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald(at)vilhelmina.se