Så sopsorterar du

Källsortering, eller sopsortering som de kallas i folkmun, innebär att du sorterar avfallet där det uppstår, vid källan, till exempel i ditt hem. Det finns olika typer av avfall, vilka du kan läsa mer om nedan.

Dina sopor är en resurs för samhället. Mycket av det som slängs kan användas till nya saker. Det är därför viktigt att allt avfall slängs på rätt plats för att inte skada naturen och människors hälsa.

Vilhelmina kommun ansvarar för insamling och omhändertagande av bland annat hushållets mat- och restavfall, förpackningar, grovsopor, miljöfarligt avfall och el-avfall. Allt ska sortera och lämnas på sin rätta plats. 

Regler och föreskrifter

Kommunen ansvarar också för en kommunal renhållningsordning. Den består av en avfallsplan, som talar om vilka åtgärder som ska vidtas i kommunen för att avfallets mängd och farlighet ska minska och av lokala föreskrifter om avfallshantering, som kompletterar den nationella lagstiftningen med lokala bestämmelser om avfall, avfallets sortering och återvinning.

Läs mera i vår renhållningsordning här.

Uppdaterad den 16 februari 2024

Kontakta administrationen för vatten och avfall

För frågor om ditt abonnemang, vattenmätare, sopkärl och fakturor samt eventuell utebliven sophämtning. 

Kundtjänst vatten och avfall
Maria Danielsson
0940-140 50
vva(at)vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned(at)vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson(at)vilhelmina.se

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald(at)vilhelmina.se